โครงการโลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก

โครงการโลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก

หลักการและเหตุผล

                  ในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันยอมรับทั่วกันว่า ปรากฏการณ์โลกร้อนส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติที่กำลังโหมกระหน่ำความรุนแรงต่อวิถีชีวิตมนุษย์เพิ่มมากขึ้นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ส่งผลให้ฤดูกาลเปลี่ยนผันไม่ปกติ ทุกชีวิตเผชิญมลพิษทุกทางไม่เว้นทั้งทางอากาศ แผ่นดิน น้ำและอาหาร ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกยังขาดจิตสำนึกว่าตนเป็นต้นเหตุสำคัญ และยังไม่ยุติพฤติกรรมเชิงทำลายล้างสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อไป มุ่งแข่งขันเป็นจ้าวโลกทางเศรษฐกิจและแย่งชิงการมีอำนาจภายใต้ความโลภอันยิ่งใหญ่ เป็นการเร่งให้โลกเข้าสู่สังคมเสื่อมโทรมเร็วเกินกว่าที่จะคาดคิด

                  ตามที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต. 2548) ปรารภว่าคนในยุคนี้ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ว่า ถ้ายังคงพฤติกรรมทำลายกัน แย่งชิงพื้นที่และโอกาสเพื่อเสพสุขจากวัตถุ ไม่ดูแลทรัพยากรโลกทั้งอากาศ น้ำ ผืนดิน ป่า ย่อมได้รับโทษอันยิ่งรุนแรงมากขึ้นจากฝนแล้ง น้ำท่วม พายุแรงขึ้น เป็นภัยพิบัติที่มนุษย์ได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดมาเช่นนี้ทุกวัน ขณะเดียวกันที่ท่าน             ธรรมาจารย์เจิ้งเหยียนแห่งมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน (พระเดิมแท้ ชาวหินฟ้าและคณะ. 2550) ได้รณรงค์ให้อาสาสมัครช่วยกันพิทักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อนที่เป็นเหตุอันสำคัญยิ่งจากฝีมือมนุษย์ ร่วมลดขยะมลพิษทางอากาศในชีวิตประจำวัน สิ่งที่สำคัญคือการลดมลพิษในจิตใจมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญยิ่งในการลดความเสื่อมโทรมของโลก การเพิ่มความปรารถนาดีต่อกัน ให้ความรักมอบความเมตตาต่อมวลมนุษย์ ลดการแย่งชิง เปลี่ยนเป็นการแบ่งปันความสุขร่วมกัน อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปีมาแล้ว

                  มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยจึงเสนอโครงการ “โลกสดใส...ร่วมใจพิทักษ์โลก” เพื่อร่วมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก (WorldEnvironment Day) 5 มิถุนายน 2562 อันเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมมือกันพิทักษ์โลกด้วยหัวใจ มอบความรักโลกผ่านความคิดสร้างสรรค์และฝีมือร่วมแสดงสัญลักษณ์แห่งการพิทักษ์โลกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการนี้ ดังรายละเอียดต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                  1.  เพื่อส่งเสริมแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมดีมีจิตสาธารณะ

                  2.  เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมรณรงค์พิทักษ์โลกด้วยการเสนอคำขวัญร่วมพิทักษ์โลก

                  3.  เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมรณรงค์พิทักษ์โลกด้วยการนำเสนอสุนทรพจน์พิทักษ์โลก

                  4.  เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนผลิตสื่อรณรงค์รักษ์โลกในรูปวีดิทัศน์สั้น

                  5.  เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์รณรงค์รักษ์โลกจากวัสดุใช้แล้วประกอบแนวคิดสำคัญ

 

การดำเนินโครงการ

                  เชิญชวนสถานศึกษาเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(นครปฐม, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี) โดยแยกร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ 5 ประเภทเข้าประกวดเพื่อเข้ารับรางวัล ดังต่อไปนี้

                  ประเภทที่  1  เด็กและเยาวชนประพฤติดี มีจิตสาธารณะระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 1 คน ต่อหนึ่งสถานศึกษา

                  ประเภทที่  2  เขียนคำขวัญรณรงค์พิทักษ์โลกพร้อมภาพ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 1 คำขวัญ ต่อหนึ่งสถานศึกษา

                  ประเภทที่  3  กล่าวสุนทรพจน์รณรงค์พิทักษ์โลกภายใต้หัวข้อ โลกสดใส...ร่วมใจพิทักษ์โลกระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 1 คน ต่อหนึ่งสถานศึกษา

                  ประเภทที่  4  ผลิตสื่อรณรงค์พิทักษ์โลกประเภทวีดิทัศน์สั้น ไม่เกิน 4 นาที ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 1 เรื่อง ต่อหนึ่งสถานศึกษา

                  ประเภทที่  5  ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์รณรงค์พิทักษ์โลกจากวัสดุใช้แล้ว มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักรู้ในการร่วมกันพิทักษ์โลกในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ทุกคน ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 1 ชิ้นงาน ต่อหนึ่งสถานศึกษา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

โครงการ “โลกสดใส...ร่วมใจพิทักษ์โลก” มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้

                  ระยะที่ 1   วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มูลนิธิฯ ส่งโครงการไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และประกาศข่าวทางเว็บไซต์

                  ระยะที่ 2   ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถานศึกษาลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านใบสมัครออนไลน์ โดยระบุประเภทกิจกรรมตามระดับการศึกษาที่มูลนิธิฯ ระบุไว้

                  ระยะที่ 3   ระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤษภาคม 2562 สถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล

             ระยะที่ 4  ระหว่างวันที่ 12 – 19 พฤษภาคม 2562 เป็นช่วงเวลาการประเมินผลงานทุกประเภทสำหรับการประกวดสุนทรพจน์ จะใช้วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ในการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ

                 ระยะที่ 5   วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลงาน เด็กและเยาวชนผู้ที่มีพฤติกรรมดีมีจิตสาธารณะ และผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดสุนทรพจน์เพื่อเข้าแข่งขันในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

                  ระยะที่ 6   ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2562 สถานศึกษาแจ้งจำนวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานฉลอง “วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562”

                  ระยะที่ 7   วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 จัดงานร่วมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก “โครงการโลกสดใส...ร่วมใจพิทักษ์โลก” ที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เขตประเวศ ตรงข้ามประตู 3 ของสวนหลวง ร.9 เฉลิมพระเกียรติ

การสนับสนุนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท

                  มูลนิธิฯ ได้กำหนดมอบรางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย พร้อมโล่และเกียรติบัตรตามลำดับ ดังนี้

ประเภท

ชื่อรางวัล

ระดับประถม

ระดับมัธยม

ระดับอาชีวศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

1

เด็ก/เยาวชนประพฤติดี

มีจิตสาธารณะ

2,000 บาท +โล่

+เกียรติบัตร

4,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

4,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

5,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

1,500 บาท +

เกียรติบัตร

3,500 บาท +

เกียรติบัตร

3,500 บาท +

เกียรติบัตร

4,000 บาท+

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

3,000 บาท +

เกียรติบัตร

500 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

2

คำขวัญ

3,000 บาท +โล่

+เกียรติบัตร

4,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

4,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

5,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

2,500 บาท +

เกียรติบัตร

3,000 บาท +

เกียรติบัตร

3,000 บาท +

เกียรติบัตร

4,000 บาท+

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

3,000 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

3

สุนทรพจน์

3,000 บาท +โล่

+เกียรติบัตร

4,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

4,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

5,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

2,500 บาท +

เกียรติบัตร

3,000 บาท +

เกียรติบัตร

3,000 บาท +

เกียรติบัตร

4,000 บาท+

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

3,000 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

1,000 บาท +

เกียรติบัตร


ประเภท

ชื่อรางวัล

ระดับประถม

ระดับมัธยม

ระดับอาชีวศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

4

วีดิทัศน์สั้น

-

5,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

7,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

8,000 บาท +โล่

+ เกียรติบัตร

-

3,500 บาท +

เกียรติบัตร

6,000 บาท +

เกียรติบัตร

7,000 บาท+

เกียรติบัตร

-

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

5,000 บาท +

เกียรติบัตร

6,000 บาท +

เกียรติบัตร

-

1,000 บาท +

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

5

นวัตกรรมสร้างสรรค์

-

-

10,000 บาท+โล่

+ เกียรติบัตร

10,000 บาท+โล่

+ เกียรติบัตร

-

-

8,000 บาท +

เกียรติบัตร

8,000 บาท +

เกียรติบัตร

-

-

5,000 บาท +

เกียรติบัตร

5,000 บาท +

เกียรติบัตร

-

-

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

2,000 บาท +

เกียรติบัตร

การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

                  มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย มีความปรารถนาจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรู้ ได้พบโลกทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติที่มีจิตสาธารณะ จึงจะพาเด็กและเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลที่ 1 ทุกประเภทไปศึกษาดูงานการเสริมสร้างจิตสาธารณะของมูลนิธิไต้หวัน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ณ ประเทศไต้หวัน เป็นเวลา 6 วัน ช่วงเวลาปิดภาคเรียน (เมษายน 2563) โดยทางมูลนิธิจะออกค่าใช้จ่ายให้ส่วนหนึ่ง และผู้รับรางวัลออกค่าใช้จ่าย 1/3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                  1.  สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมขับเคลื่อนพลังจิตพร้อมความคิดของเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องโลก ชะลอการเสื่อมโทรมเพื่อชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

                     2.  เด็กและเยาวชนของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโลก

                  3.  มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยมีโอกาสร่วมมือกับสถานศึกษาพร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธ์กัน ร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ความดีของเด็กและเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

ที่ปรึกษาโครงการ

                  1.  คุณสุกัญญา  ริมพนาเวศ                ประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้ในประเทศไทย

                  2.  ดร. กวิชธ์  ธรรมิสร

                  3.  ผศ.รัศมี  กฤษณมิษ

                  4.  คุณสุภาภร  วารีเกษม

                  5.  ดร.กุณฑีรา  บุญเลี้ยง

                  6.  อาจารย์ปรัชญา  ใจภักดี

                  7.  รศ.ฉันทนา  สุรัสวดี

                  8.  ผศ.เอมอร  วิศุภกาญจน์

คณะผู้ดำเนินโครงการ

                  1.  นางสุวรรณี  ชัยธนานิติพงษ์           ประธานโครงการ

                  2.  คุณจุรีรัตน์  สุโธเสือ                      รองประธานโครงการ

                  3.  คุณพีระพัฒน์  เครือใจ                  กรรมการ

                  4.  คุณจันทรัตน์  นิรันดร                   กรรมการ

                  5.  คุณนฤมล  คุณธร                         กรรมการ

                  6.  คุณจารุวรรณ  หีบท่าไม้                 กรรมการ

                  7.  คุณสุชน  แซ่เฮง                           กรรมการ

                  8.  คุณพีรพล  เนติวรสกุล                   กรรมการ

                  9.  คุณรัตนโชติ  ประมวลทรัพย์           กรรมการ

                  10.  คุณมาลี  อภิรักษ์รัตนพล              กรรมการ

                  11.  คุณสุนันทา  แซ่เส                       กรรมการ

                  12.  คุณไพฑูรย์  ศรีรอด                     กรรมการ

                  13.  รศ.ดร.เรียม  ศรีทอง                    กรรมการและเลขานุการ

                  13.  คุณวีระชัย  ทาบุญสม                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลทุกประเภท

                  ประเภทที่  1  เด็กและเยาวชนประพฤติดีมีจิตสาธารณะทุกระดับ

                                     1.   นักเรียนทุกระดับมีพฤติกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การกระทำเป็นไปด้วยจิตสำนึก มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการมอบหมายภารกิจของครูหรือผู้เกี่ยวข้อง

                                     2.   มีบุคคลในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษารับรอง พร้อมภาพหลักฐานประกอบ

                                     3.   แนบประวัติส่วนตัวและผลงาน

                  ประเภทที่ 2   เขียนคำขวัญร่วมรณรงค์พิทักษ์โลกมีภาพประกอบ (ร่วมทำกลุ่มละ 3 คน)

                                     1.   นักเรียนทุกระดับเขียนคำขวัญพร้อมภาพประกอบลงในกระดาษวาดภาพขนาด A3

                                     2.   เป็นข้อความกะทัดรัด สื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น

                                     3.   ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างถูกหลักไวยากรณ์มีความยาวไม่เกิน 15 พยางค์ และมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

                                     4.   เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานอื่น

                  ประเภทที่ 3   การกล่าวสุนทรพจน์รณรงค์พิทักษ์โลก

                                     1.   การปรากฏกาย และบุคลิกภาพเหมาะสม

                                     2.   ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เข้าใจง่ายเหมาะสมตามวัย

                                     3.   เนื้อหามีคุณค่าเหมาะสมกับหัวเรื่องและสัมพันธ์สอดคล้องกันตลอดเรื่อง

                                     4.   การสรุปประทับใจ ใช้เวลาตรงตามที่กำหนดไม่เกิน 5 นาที

                  ประเภทที่ 4   วีดิทัศน์สั้น รณรงค์พิทักษ์โลก (ร่วมทำกลุ่มละ 4 คน)

                                     1.   ความถูกต้องของข้อมูล สอดคล้องกับหัวเรื่อง

                                     2.   คุณค่าของเนื้อหาจูงใจให้ร่วมรณรงค์

                                     3.   เทคนิคการจูงใจได้เหมาะสม ภายในไม่เกิน 4 นาที

                                     4.   บันทึกลงใน CD.

                  ประเภทที่ 5   นวัตกรรมสร้างสรรค์ (ร่วมทำกลุ่มละ 5 คน)

                                     1.   ใช้วัสดุใช้แล้ว

                                     2.   ความถูกต้องของข้อมูล และมีคุณค่าหรือประโยชน์ในการรณรงค์

                                     3.   ขนาด กว้าง x หนา x สูง = ประมาณไม่เกิน 24"x 24"x 48"x   ตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคง

                                     4.   เทคนิคการจัดทำสื่อน่าสนใจ

                                     5.   มีข้อมูลคำอธิบายสั้น – กระชับ - เข้าใจง่าย      

_____________________________________________________________________________

หมายเหตุ  กรณีที่ต้องการสอบถาม ติดต่อมายังคณะกรรมการดำเนินงานได้ที่

                 โทรศัพท์  02 328 1161-63    ส่งเอกสารการสมัครมาที่ e - mail : tzuchith@tzuchithailand.org   ทางโทรสาร : 02 328 1160

                1.  คุณสุวรรณี  ชัยธนานิติพงษ์        โทร.  081-623-9201

                2.  รศ.ดร.เรียม  ศรีทอง                  โทร.  089-785-1414

                3.  คุณวีระชัย  ทาบุญสม                 โทร.  082-972-9601

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่