ค่ายเสริมสร้างจิตสาธารณะ เรียนรู้การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

20170630-07-byjanyaporn


       ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อาสาสมัครฉือจี้ และยังเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้นำแนวคิดของพุทธฉือจี้ผสมผสานในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างจิตสาธารณะ" ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2560 รวม 5 วัน ภายในกิจกรรมค่ายดังกล่าว มีฐานเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมาย

20170630-04-byjanyaporn  20170630-03-byjanyaporn


       หลังจากรับชมวีซีอาร์ "วิถีชีวิตของชาวกานซู่ ประเทศจีน" แล้ว นักศึกษาได้สัมผัสถึงความลำบากบนแผ่นดินแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำจากฐานการเรียนรู้หาบน้ำด้วยสองบ่า และยังใช้สองมือคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ร่วมเป็นหนึ่งพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พวกเขายังได้เรียนรู้การลดตัวตน โค้งลำตัวเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยความนอบน้อม รวมทั้งการลงลึกสู่ชุมชน ช่วยปัด กวาด เช็ด ถู ทำความสะอาดบ้านให้ผู้ทุกข์ยากไร้ที่พึ่ง เป็นต้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาสาสมัครฉือจี้ในตลอดค่ายกิจกรรม ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ไม่น้อย
       "พอมาเจอคนที่ลำบากกว่าเรา เราก็รู้สึกว่า เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ อยากจะประหยัดขึ้น ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราให้มากขึ้น" นางสาวจินตนารี ศรีสุข แบ่งปันความรู้สึก
       "รู้สึกอยากช่วยเหลือคนที่เขาประสบกับความลำบาก อยากมีน้ำใจหรือจิตใจที่แบบว่า...อยากช่วยเหลือเขาครับ" นายฐิติพงษ์ พิกุลขาว แบ่งปันความรู้สึก
       "รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมค่ายครั้งนี้ค่ะ เพราะว่าเป็นการทำความดีอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่ะ " นางสาวอรทัย กันภูมิ แบ่งปันความรู้สึก

20170630-05-byjanyaporn 20170630-06-byjanyaporn

 


ผสานแนวคิดพุทธฉือจี้ในการเรียนการสอน ถ่ายทอดจิตสาธารณะแก่นักศึกษา

 


      มูลเหตุของกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างจิตสาธาณะ" เกิดจากอาสาสมัครฉือจี้ รศ.ดร.เรียม ศรีทอง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยประสบการณ์ในอาชีพครู 47 ปี และประทับใจแนวคิดของพุทธฉือจี้ ครเมื่อ รศ.ดร เรียม ได้รับการรับรองเป็นกรรมการฉือจี้อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2556 นั้น รศ.ดร.เรียม ยังได้ร่วมกับ รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเช่นเดียวกัน เปิดรายวิชาบังคับ "การเสริมสร้างจิตสาธารณะ" ขึ้น ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา อาจารย์ทั้งสองท่านต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจถ่ายทอดความรู้ด้านจิตสาธารณะแก่นักศึกษา และยังมุ่งเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมักจะนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น

20170630-01-byjanyaporn  20170630-02-byjanyaporn


     รศ.ดร.เรียม ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างจิตสาธารณะ" เป็นครั้งแรกนี้ว่า "เพราะจิตสาธารณะ จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลากหลายด้าน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการจัดกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างจิตสาธารณะในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้มาเห็นชุมชน ทำงานร่วมกับชุมชน เรียนรู้อยู่ในค่ายร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษา"
    รศ.ดร. ศุภวรรณ์ แบ่งปันว่า "กิจกรรมครั้งนี้ ก็ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เข้าฐานการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะการเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น และคิดว่านักศึกษาจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนน้องๆนักเรียนได้อีกด้วยค่ะ"
    นักศึกษาฝึกหัดครูเหล่านี้ คือครูในอนาคต หวังว่ากิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างจิตสาธารณะ" ครั้งนี้ จะจุดประกายความดีงามในจิตใจ เสริมสร้างจิตสาธารณะให้นักศึกษา เพื่อเป็นครูที่ดีได้ในอนาคต


ถ่ายภาพ :จรรยพร เข้มแข็ง     เรียบเรียง :ดรรชนี สุระเทพ