กิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะนำครูอาจารย์ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

20180320-004-bylek

▲ จิตอาสาฉือจี้ คุณพีระพัฒน์ เครือใจ (ซ้าย 1) แบ่งปันวิธีคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จิตอาสาฉือจี้จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะในโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

          วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับคุณครู มีคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 66 คน ในหลักสูตรกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จิตอาสาฉือจี้ไม่เพียงแบ่งปันแนวคิดจิตสาธารณะ  หากยังแบ่งปันเรื่องราวของ      “ หม่าเหวินจ้ง” เพื่อเน้นย้ำจิตวิญญาณของความเป็นครู และวันที่ 22 มีนาคม 2561  เป็นกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับบุคลากร ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ในชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จิตอาสาฉือจี้ได้แบ่งปันให้บุคลากรเข้าใจว่า ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในโรงเรียน พกวเขาก็ยังสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในขณะเดียวกัน อีกทั้งยังแบ่งปันการบริการผู้อื่นด้วยหัวใจอีกด้วย

20180320-001-bylek

 ▲ จิตอาสาฉือจี้ คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ (ขวา) และ ดร.เรียม ศรีทอง (ซ้าย) แบ่งปันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “เพียงแค่พกแก้วน้ำส่วนตัว ก็สามารถลดการใช้พลาสติกได้แล้ว วิธีง่ายๆเช่นนี้ทุกคนสามารถทำได้ เพียงเริ่มต้นจากตัวเอง”

ผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการและการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกนั้น คุณจิตตินันท์ พลเสน ซึ่งเป็นครูวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้เข้าร่วมหลักสูตร “การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ” ที่จิตอาสาฉือจี้จัดขึ้น ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรอันประกอบไปด้วย แนวคิดจิตอาสาฉือจี้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเรียนการสอนวาทะจิ้งซือ 5 ขั้นตอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณจิตตินันท์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

20180320-011-bylek

▲คุณจิตตินันท์ แบ่งปันว่า “เรื่องแรกที่อยากจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นั่นก็คือ งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยคาดหวังว่า แต่ละห้องเรียนจะสามารถคัดแยกขยะสำเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ”

เนื่องด้วยปีนี้ คุณจิตตินันท์ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ จึงต้องการจะผลักดันงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น คุณจิตตินันท์ เล่าว่า โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมา 4 ปี และได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จมาบ้างแล้ว ทว่า ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเท่าที่ควร จากที่คุณจิตตินันท์พูดคุยปรึกษากับครูท่านอื่นและนักเรียนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า คุณครูก็เป็นส่วนที่สำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสำเร็จได้ จึงควรผลักดันไปพร้อมๆกัน

20180320-003-bylek

▲ บริการอาหารมังสวิรัติระหว่างกิจกรรม เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจว่า การรับประทานอาหารมังสวิรัติก็เป็นหนึ่งในวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

20180320-002-bylek

▲กิจกรรมไม่น่าเบื่อ จากการแบ่งปันของจิตอาสาฉือจี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหัวเราะอย่างมีความสุข

 20180320-006-bylek

 ▲ จิตอาสาฉือจี้จำลองการตั้งครรภ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกคนสัมผัสถึงความยากลำบากของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ และรู้จักกตัญญูต่อท่านมากยิ่งขึ้น

20180320-007-bylek

▲ จิตอาสาฉือจี้และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันทำสมุดบันทึก

20180320-008-bylek

▲ คุณครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมหาบน้ำ เพื่อรู้ซึ้งถึงคุณค่าของน้ำ

20180320-009-bylek

 ▲ จิตอาสาฉือจี้อาศัยกิจกรรมดังกล่าว ประชาสัมพันธ์โครงการคนดีห้าหมื่นคน

20180320-010-bylek

 ▲ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้วนตอบรับแนวคิดกระปุกออมบุญ ยินดีออมน้ำใจตนทุกวัน เพื่อนำช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

จิตอาสาก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูและบุคลากรจะประสบความสำเร็จในการผลักดันนักเรียนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พิทักษ์รักษ์โลก ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สร้างความดีงามในจิตใจผู้คนให้มากยิ่งขึ้น 


ภาพ :คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี    บันทึก :คุณกุศลิน เล็กคำ คุณดรรชนี สุระเทพ    แปล :คุณดรรชนี สุระเทพ