“แบ่งรัก ปันสุข” ให้เด็กด้อยโอกาส วัดโบสถ์วรดิตถ์

20170521-05-watbot

เรื่อง  ดรรชนี สุระเทพ   ภาพ  พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี , พิสิษฎ์ หาญพงศ์เจริญ

 

          อกจากความรักของพ่อแม่แล้ว หากไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด “ความรัก” แบบไหนที่แสนซาบซึ้งใจ การดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เรื่องราวความรักอันแสนซาบซึ้งใจนี้ เกิดขึ้น ณ สถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง 

วัดโบสถ์วรดิตถ์ได้ให้การดูแลเด็กๆ ด้อยโอกาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือ ที่มีความเป็นอยู่ขัดสน และจำต้องมาพักอาศัยระยะยาวอยู่ที่นี่เพื่อให้เข้าถึงการศึกษา อาสาสมัครฉือจี้เริ่มยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา นอกจากมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือแล้ว ยังพยายามปลูกฝังสุขลักษณะนิสัยเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของเด็กๆ ทุกคน