ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงาม

mission icon-04

mission4

          "มารยาท" เป็นหลักพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ ไม่เพียงช่วยขัดเกลาชีวิตให้งดงาม แต่ยังช่วยจุดประกายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในจิตใจการแสดงภาษามือประกอบเพลงของฉือจี้ คือ การผสมผสานกับธรรมะของท่านธรรมาจารย์ โดยชี้นำความงดงามของมารยาท การเดิน การยืน การนั่ง แม้กระทั่งการนอน มาถ่ายทอดผ่านการแสดงภาษามืออันอ่อนช้อยและสง่างาม

 

 

ทุกหนแห่งอบอุ่นรัก สรรสร้างวัฏจักรความดีงาม

 

"รู้จักพืชพันธุ์ สรรค์สร้างงานจัดดอกไม้" อาศัยการเรียนรู้ทักษะการจัดดอกไม้ เพื่อฝึกฝนสุนทรียะแห่งความงามและศิลปะ อาศัยภาษาแมกไม้มาลา เพื่อเข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต นำจริยศิลป์ผสมผสานกับการจัดดอกไม้ ขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม

 

ภารกิจบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ