flood03

 

 

“ปลอบโยนผู้ประสบภัยด้วยความรัก ยื่นมือช่วยเหลือด้วยความเข้าใจ” 

 

ทำดีด้วยปัญญา ฟื้นฟูบ้านเรือน


                ก้าวเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่เพียงมอบสิ่งของที่เป็นรูปธรรม แต่ยังมอบพลังที่เป็นนามธรรม ช่วยเหลือให้กายใจสงบ ก่อนจะสร้างพลังผลักดันจิตใจ ให้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือตนเอง

               มูลนิธิพุทธฉือจี้ มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาภัยในปีที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมแรงร่รวมใจของทุกคน ทำให้สามารถมอบสิ่งของบรรเทาภัยให้ชาวบ้านกว่า 6,890 ราย โดยแยกเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 6,685 ราย ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 232 ราย ทำให้ผู้ให้และผู้รับต่างมีความปีติสุข กิจกรรมมอบสิ่งของบรรเทาภัยในแต่ละสถานที่ อาสาสมัครฉือจี้ล้วนต้อนรับพี่น้องด้วยจิตใจแห่งความปีติ สอบถามพูดคุยถึงชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความเป็นกันเอง

dns 001

 

  ให้  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

             มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการฟื้นฟูบ้านเรื่อนให้พร้อมดำรงค์ชีพ มอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ น้ำใจของท่านจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่จะช่วยเติมความหวัง ขจัดความทุกข์ และคืนชีวิตใหม่ให้กับผู้ประสบภัย

contact&donate

 ใบเสร็จรับเงินในการร่วมบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้

มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 920 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ     คลิก..ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมโครงการอื่นๆ : โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้