20170625-30 web

 

 

“อาศัยมนุษย์เป็นพื้นฐาน อาศัยโรคภัยเป็นครู”

                   จากการทำงานการกุศล จึงทำให้ค้นพบว่า โรคภัยเป็นสาเหตุของความยากจน หลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และคณะแพทย์พยาบาลจากสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ในประเทศไทย ให้การรักษาออกหน่วยรักษาพยาบาลฟรีและช่วยเหลือผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกให้กับผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้พวกเขาได้กลับมามองเห็นแสงสว่างอีกครั้ง สมาคมแพทย์อาสาฉือจี้และอาสาสมัครฉือจี้ยังได้ร่วมกันผลักดัน “อาสาสมัครในโรงพยาบาล” เพื่อทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยให้การดูแลตามเป้าหมาย “4 ครบ” อันได้แก่ ครบขั้นตอน ครบร่างกาย ครบครอบครัวและครบทีม เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของการรักษาพยาบาลแบบครบวงจร ทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ

freeclinic 001

youtubech รับชมวีดิโอโครงการ

   ให้  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

                มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการรักษา น้ำใจของท่านจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่จะช่วยเติมความหวัง ขจัดความทุกข์ และคืนชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยยากไร้

contact&donate

 ใบเสร็จรับเงินในการร่วมบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้

มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 920 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ     คลิก..ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมโครงการอื่นๆ : โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้