ค้นหาข่าว

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาของจิตอาสาฉือจี้เขต จ.ราชบุรี

20180505-088-byjanyaporn resize

 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาของฉือจี้เขต จ.ราชบุรี จัดเป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปี ปกติมักจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเสมอ เพื่อให้นักเรียนนำเงินไปซื้อชุดนักเรียนหรืออุปกรณ์การเรียน จากมติที่ประชุม กำหนดวันมอบทุนการศึกษาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 จิตอาสาฉือจี้จึงได้แจ้งให้นักเรียนมารับทุนในวันดังกล่าว โดยกำชับให้นักเรียนทุนฯเก่าต้องนำการบ้านมาส่งด้วย การบ้านในที่นี้คือ การเขียนวาทะจิ้งซือของท่านธรรมาจารย์เขียนมาให้มากที่สุด ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา อันได้แก่ 1. แต่ละปีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมาร่วมกิจกรรมของฉือจี้อย่างน้อย 3 ครั้ง และ 2. ต้องนำการบ้านวาทะจิ้งซือมาส่งทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรม

เมื่อจิตอาสาฉือจี้เดินทางมาถึงห้องประชุมพบว่า นักเรียนเริ่มมาลงทะเบียนรับทุนการศึกษาตั้งแต่เช้าหลายคน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เริ่มกิจกรรมมอบทุนการศึกษาด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไห้วพระ จากนั้นกล่าวต้อนรับและให้โอวาทโดยนายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช หัวหน้าจิตอาสาฉือจี้เขต จ.ราชบุรี ต่อมาให้ทุกคนรับชมธรรมเทศนาเรื่องเล่าจากท่านธรรมจารย์ เมื่อฟังธรรมเทศนาจบแล้ว จิตอาสาฉือจี้ให้นักเรียนแบ่งปันข้อคิดที่ได้จากการรับชมเรื่องเล่าจากท่านธรรมาจารย์

20180505-018-byjanyaporn resize

▲นักเรียนลงทะเบียนรับทุนการศึกษา พร้อมทั้งนำการบ้านคัดวาทะจิ้งซือมาส่งจิตอาสาฉือจี้

 

มีนักเรียนตัวน้อย 1 คน สามารถตอบได้อย่างถูกต้อง คุณวิภาพรรณ ธนพิรุณธร จิตอาสาฉือจี้ใจดี จึงนำรางวัลมอบให้เป็นกำลังใจให้นักเรียนตัวน้อย ในช่วงเวลาดังกล่าว จิตอาสาฉือจี้ยังได้สอบถามว่า ในรอบปีที่ผ่านมามีใครทำความดีอะไรบ้าง เด็ก ๆ หลายคนตอบว่า ช่วยงานบ้าน ช่วยกวาดบ้าน ช่วยเลี้ยงน้อง ช่วยล้างจาน ฯลฯ เด็ก ๆ ต่างก็ดีใจที่ได้รับรางวัล ส่วนผู้ปกครองก็รู้สึกยินดีที่ลูกหลานตอบคำถามได้

20180505-005-byjanyaporn resize

▲นักเรียนยกมือตอบข้อคิดที่ได้จากเรื่องเล่าจากท่านธรรมาจารย์ และความดีที่ได้ทำในตลอดปีที่ผ่านมา

 

ต่อมา จิตอาสาให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทำสมุดทำมือ เพื่อนำไปเขียนการบ้านวาทะจิ้งซือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้พวกเขาได้ฝึกฝนการเขียน อ่าน และปฏิบัติตนเป็นคนดีไปในขณะเดียวกัน โดยอาสาสมัครได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำสมุด เช่น กระดาษรีไซเคิลที่ได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อลดโลกร้อน ที่นักเรียนช่วยกันทำทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ที่เจาะกระดาษ ดินสอสีและอุปกรณ์ตกแต่งปก ฯลฯ นักเรียนและผู้ปกครองช่วยกันทำสมุดทำมืออย่างสนุกสนาน โดยมีจิตอาสาฉือจี้เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ ทุกคนมุ่งมั่นทำสุมดอย่างมีความสุข โดยไม่คำนึงหรือกังวลเรื่องการรับทุนการศึกษาเลย จนจิตอาสาฉือจี้ต้องบอกให้ทุกคนหยุดทำ จึงเริ่มพิธีการมอบทุนฯ

20180505-053-byjanyaporn resize

▲นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำสมุดจดบันทึกด้วยความตั้งใจ

 

20180505-057-byjanyaporn resize

▲จิตอาสาฉือจี้เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองทำสมุดจดบันทึก

 

20180505-082-byjanyaporn resize

▲นักเรียนโชว์ผลงานสมุดทำมือของตนเอง

 

วันนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทุนทั้งหมด 150 คน ซึ่งรวมถึงนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 1 คน จำนวนเงิน 5,000 บาท นั่นก็คือ นางสาววารินทร์ ที่ได้รับการแบ่งปันจากจิตอาสาฉือจี้ว่า นางสาววารินทร์เป็นเด็กดี ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วยการทำงานพาร์ทไทม์ และยังมาช่วยกิจกรรมของฉือจี้อย่างสม่ำเสมอ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กคนอื่นๆ

ก่อนมอบทุนการศึกษา จิตอาสาฉือจี้ได้เปิดวีซีอาร์ประมวลภาพกิจกรรมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและภาพกิจกรรมในรอบปีของปีที่ผ่านมา เด็กๆต่างก็ตื่นเต้น และเฝ้าดูภาพกิจกรรมว่า จะมีรูปของตนเองหรือไม่ จากนั้นจึงอธิษฐานร่วมกัน

ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ แพทย์หญิงพยอม อุดมคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลโพธารามให้เกียรติมาร่วมมอบทุนการศึกษาด้วย ท่านยังเมตตากล่าวให้โอวาท และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เขียนวาทะธรรมได้อย่างบรรจงสวยงาม ได้แก่ เด็กหญิงสิริพร หมื่นสุนทร โดยได้รับรางวัลเป็นกระปุกออมสินน่ารัก 1 อัน เสร็จกิจกรรมก่อนกลับบ้าน ทุกคนได้รับอาหารกลางวันไปรับประทานที่บ้านคนละ 1 ชุด และมีผู้ใจดีจากบริษัทคิวพี นำน้ำสลัดและน้ำซุปมาแจกจ่ายให้ทุกคนอีกด้วย

20180505-084-byjanyaporn resize

▲แพทย์หญิงพยอม อุดมคำ ให้เกียรติมาร่วมมอบทุนการศึกษาด้วย

ท่านยังเมตตากล่าวให้โอวาท และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เขียนวาทะธรรมได้อย่างบรรจงสวยงาม


ก่อนเดินทางกลับ จิตอาสาฉือจี้ได้มอบตารางกิจกรรมฉือจี้ให้นักเรียนทุนการศึกษา เพื่อให้พวกเขาดูเป็นข้อมูลสำหรับมาร่วมกิจกรรมฉือจี้อย่างน้อย 3 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย การร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อลดโลกร้อน 1 ครั้ง การเข้าค่ายคุณธรรม 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่ออาศัยกิจกรรมดังกล่าว บ่มเพาะและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเพื่อประเมินผลสำหรับการรับทุนการศึกษาในปีต่อ ๆ ไป

 

 20180505-093-byjanyaporn resize

▲จิตอาสาฉือจี้มอบอาหารเที่ยงให้นักเรียนและผู้ปกครองนำกลับไปรับประทานที่บ้านคนละ 1 ชุด

 

 เรื่อง คุณสุพัตรา  แตงฮ้อ   ภาพ คุณจรรยพร  เข้มแข็ง