ค้นหาข่าว

พิธีมอบทุนการศึกษาฉือจี้ “ต้นกล้าแห่งความหวัง” ประจำปี 2561

03 resize

 

“ต้นกล้าแห่งความหวัง” กิจกรรมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ณ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยเหตุจากมีดวงตาคู่หนึ่ง ที่เห็นเรื่องราวดี ๆ ของชุมชน ทำให้หลายคนได้เห็นความดีงามของโรงเรียนวัดบ้านใหม่ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศมาแล้ว ได้เห็นความดีงามของผู้คนในชุมชนตำบลวัดพริก ที่มีจิตกุศล ผู้ปกครองเป็นคนดี เด็กนักเรียนเป็นเด็กดี เรียบร้อย ขยัน อดทน

ก้าวแรกของการมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ จิตอาสาฉือจี้รู้สึกประทับใจในความมีระเบียบของโรงเรียน เด็กนักเรียนเรียบร้อย สมกับเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ รางวัลที่ได้มา ย่อมมาจากความร่วมมือร่วมใจของคุณครู และนักเรียน ช่วยกันสร้างเสริมคุณธรรมความดีในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ที่เน้นในการสร้างความจริง ความดี ความงาม ดังนั้นมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย จึงได้อนุมัติทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวม 50,000 บาท ซึ่งถือเป็นการมอบทุนการศึกษาครั้งแรก ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

“พิธีมอบทุนการศึกษาฉือจี้” จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยนักเรียนที่ได้รับทุนมาลงทะเบียนรับทุนการศึกษา, มีนักเรียนมัธยมศึกษาปี 1-3 ผู้ปกครอง คณะครู อาจารย์ และผู้มีเกียรติ มาร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย เมื่อถึงกำหนด เวลาประกอบพิธีจึงเริ่มกำหนดเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย (ฉือจี้พิษณุโลก) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังต่อไปนี้

คณะผู้ร่วมพิธีพร้อมยืนต้อนรับประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าสู่ห้องประชุม จากนั้นพิธีกร จิตอาสาฉือจี้ นายไพทูรย์ ศรีรอด ได้เชิญชวนทุกท่านร่วมสำนึกในพระคุณของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการขับร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

01 resize

▲ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงาน

 

หลังจากนั้นได้นำเสนอความจริง ความดี ความงาม ตามภารกิจของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย แบ่งปันเรื่องราวการทำงานของฉือจี้พิษณุโลกในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และงานการศึกษา ผ่านวีดีทัศน์ให้แก่ผู้ร่วมพิธีได้รับชม จากนั้นได้เชิญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ กล่าวเปิดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ โดยท่านได้กล่าวทักทายผู้ร่วมในพิธี และกล่าวถึงความเป็นมา เกี่ยวกับทุนการศึกษาของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย สุดท้ายได้มอบแนวทางการดำเนินชีวิต โดยการยกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย) ให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้กับการดำรงชีวิต

จากนั้นได้ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาตามรูปแบบวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ โดยมีผู้ร่วมมอบทุนอีก 5 ท่าน ประกอบด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ นางชฏารัตน์ โมสกุล, สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายพิษณุพงศ์ เกียรติดำรงกุล, จิตอาสาฉือจี้ นายแพทย์ นนท์ โสวัณณะ และจิตอาสาฉือจี้ นางจิระภา ขำพิสุทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้วย

02 resize

▲จิตอาสาฉือจี้ ร่วมดูแลต้นกล้าแห่งความหวัง ในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

หลังจบพิธีมอบทุน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ได้มอบถุงเท้านักเรียนจำนวน 750 คู่ ให้กับผู้อำนวยการ นางชฏารัตน์ โมสกุล เพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ทุกคน จากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิพุทธฉือจี้ ขอบคุณประธานฯ กรรมการจัดงาน และผู้เกี่ยวข้อง เสร็จแล้วถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนที่ประธานในพิธีจะเดินทางกลับ

ภายหลังจากประธานในพิธีเดินทางกลับ จึงได้นำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องราวความดีงามของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ได้มอบทุนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การปฏิบัติตน การสำนึกคุณต่อการมีโอกาสได้เรียนหนังสือ มีรูปแบบการสนทนากับผู้ได้รับทุน ถึงความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้น โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้นักเรียนที่ได้รับทุนและนักเรียนที่ร่วมในพิธี เกิดความมั่นใจในตนเองว่าสามารถมีศักยภาพได้ไม่น้อยไปกว่าคนอื่น ๆ

04 resize

▲แขกผู้มีเกียรติ จิตอาสาฉือจี้ และนักเรียนทุนการศึกษาถ่ายภาพร่วมกัน

 

ให้กำลังใจนักเรียนที่ได้รับทุน ที่ถือเสมือนเป็นตัวแทนของนักเรียนอีกหลาย ๆ คน และถือเป็นโอกาสอันดีที่ส่งเสริมกำลังใจ ที่จะทำความดีอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างแนวคิดและกำลังใจให้พวกเขาเร่งพัฒนาตัวเองด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แสวงหาความรู้ ขยันอ่าน เขียน เรียนอย่างตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความดีงาม ตอบสนองผู้ปกครองด้วยการช่วยเหลือดูแลท่านในกิจการงานทั้งปวง เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และต่อชุมชนของพวกเรา รวมทั้งขอให้สละเวลา หาโอกาสไปเรียนรู้เรื่องจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการออกไปช่วยเหลือชุมชน หรือไปช่วยงานจิตอาสาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจการที่สามารถจะช่วยได้ ทางโรงพยาบาลก็ยินดี ที่จะให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมอันดีงามต่อไป และจะมีการติดตามดูแล เสาะแสวง หานักเรียนอื่นๆ ที่มีความดีงามทั้งมวล เข้ามารับทุนในโอกาสต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ชี้แจงเรื่องราวของกระปุกออมบุญและมอบกระปุกให้กับผู้ปกครองที่สนใจเพื่อไถหว่านนาบุญอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการออม

สุดท้ายของกิจกรรม ได้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ยากของคนในโลก ซึ่งมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเจ็บป่วยจากความยากจน การเกิดสงครามกลางเมือง อุบัติภัย เน้นภัยที่เกิดกับกลุ่มนักเรียน “หมูป่า อคาเดมี” อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ฯลฯ สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความรัก ความเมตตา แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการทำความดี มีเมตตา ระลึกว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน ด้วยรูปแบบของการขับร้องเพลงเพลงครอบครัวเดียวกันประกอบภาษามือ และเชิญชวนทุกคน ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้ทุกชีวิตในโลกปลอดภัย โดยเฉพาะร่วมอธิษฐานบุญให้กับเด็กไทยในทีมฟุตบอลหมูป่า อคาเดมี ประเทศไทย ที่ประสบภัยจากธรรมชาติ ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อุทยานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แคล้วคลาดปลอดภัยต่อภยันตรายทั้งปวง ด้วยวิธีการสงบใจ อธิษฐานบุญร่วมกันสร้างสรรค์พลังอันยิ่งใหญ่ ให้ทุกคนปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

05 resize 

▲ผู้ปกครอง และนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

เรื่อง คุณพรทิพา ถุงเงิน, คุณไพทูรย์ ศรีรอด   ภาพ คุณจามรี อ่อนโฉม