ค้นหาข่าว

พระภิกษุจากสถาบันธรรมชัยและจิตอาสาชมรมเรารักคลองสามเยี่ยมชมมูลนิธิพุทธฉือจี้

20170717-005-bylek resize

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความปีติ บอกเล่าเรื่องราวฉือจี้ด้วยความสุขใจ

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความปีติ บอกเล่าเรื่องราวฉือจี้ด้วยความสุขใจ


“ จะทำยังไงให้คนมีเมตตา แล้วนำความเมตตา ความรักมอบให้สู่ผู้อื่นต่อไปได้ นี่คือจุดประสงค์ของฉือจี้ ” ดร.เรียม ศรีทอง เป็นตัวแทนอาสาสมัครฉือจี้ แบ่งปันแนวคิดการช่วยเหลือผู้อื่นของมูลนิธิพุทธฉือจี้ให้แขกผู้มีเกียรติรับฟัง โดยครั้งนี้เป็นพระภิกษุจากสถาบันธรรมชัย 27 รูป และจิตอาสาชมรมเรารักคลองสาม 33 ท่าน ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยียนมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

 


20170717-024-bylek resize

 

▲ พระภิกษุสงฆ์นำคณะผู้ศึกษาดูงานไหว้พระก่อนรับฟังการบรรยาย 


“แนวทางการทำจิตอาสาของมูลนิธิพุทธฉือจี้” คือสิ่งที่พระภิกษุ ผู้ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสถาบันธรรมชัยและจิตอาสาจากชมรมเรารักคลองสามต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาสาสมัครฉือจี้ในวันนี้ โดยก่อนอื่นอาสาสมัครได้เปิดวีซีอาร์แนะนำฉือจี้ เรื่อง“พลังแห่งความรัก” เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจว่า มูลนิธิพุทธฉือจี้คือ องค์กรพุทธศาสนาที่นำหลักธรรมลงลึกสู่การปฏิบัติ ใช้พรหมวิหารสี่ อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา มาขับเคลื่อนสี่มหาภารกิจ แปดรอยธรรมของฉือจี้

 

20170717-047-bylek resize

▲ ดร.เรียม แบ่งปันการเปิดสอนรายวิชา“การเสริมสร้างจิตสาธารณะ” แก่นักศึกษา อันเป็นหนึ่งในประสบการณ์การทำงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

นอกจากนี้ ดร.เรียม ยังได้แบ่งปัน “การเสริมสร้างจิตสาธารณะ”ซึ่งเป็นรายวิชาที่ดร.เรียม ได้นำแนวคิดของพุทธฉือจี้สอดแทรกลงไปในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อบ่มเพาะความดีงามให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระยะเวลา 2-3 ปีที่ดร.เรียมได้เปิดสอนรายวิชาดังกล่าว ต่างก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ การนำนักศึกษาลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ ดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพัง ได้จุดประกายความดีงามในจิตใจของนักศึกษาได้ไม่น้อย หลายคนถึงกับแบ่งปันความรู้สึกออกมาว่า ต่อไปจะกตัญญูต่อผู้ใหญ่และพ่อแม่ให้มากยิ่งขึ้น

 

20170717-048-bylek resize

▲ ทุกท่านล้วนไขว่คว้าโอกาสอันดี ตั้งใจรับฟังการบรรยาย 

 

นโอกาสนี้คุณสิริภัทร เปาอินทร์ ยังแบ่งปันกระปุกออมบุญ อันเป็นการทำความดีที่ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนก็สามารถ “ออมเงินน้อย สร้างบุญใหญ่”ได้ และยังได้แบ่งปันแนวคิดการทำงานของอาสาสมัครฉือจี้ว่า “การให้ความรักความเมตตา และการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นหัวใจสำคัญที่อาสาสมัครทุกคนจะต้องมี “ แม้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียง 3 ชั่วโมง ทว่า ด้วยการบรรยายจากประสบการณ์จริง ทำให้ผู้เยี่ยมชมมีความเข้าใจในแนวทางการทำจิตอาสามากขึ้น

 

ความรู้สึกจากคณะศึกษาดูงาน
พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺตโก พระอาจารย์ของสถาบันธรรมชัย ซึ่งเคยเดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ที่ไต้หวัน เนื่องจากเห็นด้วยกับแนวคิดการทำงานจิตอาสาของฉือจี้ จึงนำพระภิกษุจากสถาบันธรรมชัย รวมทั้งจิตอาสาจากชมรมเรารักคลองสาม มาเรียนรู้แนวคิดการทำงานจิตอาสา และหวังเป็นว่าการบรรยายของอาสาสมัคร จะจุดประกายความดีงามในจิตใจของพระภิกษ์และจิตอาสา สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิประจำวัน ก็แบ่งปันว่า “คนส่วนใหญ่รู้ธรรมะแต่ไม่ได้เอาธรรมะมาใช้ แต่ฉือจี้สอนให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ”

 

 20170717-059-bylek resize

▲ พระมหาอนันพงศ์ ธัมฺมสุนฺทโร แบ่งปันว่า เมื่อกลับไปแล้ว ควรนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เริ่มไปปฏิบัติ มิใช่เพียงการนำไปคิด 


พระมหาอนันพงศ์ ธัมฺมสุนฺทโร แบ่งปันว่า “จากการบรรยายของอาสาสมัครฉือจี้แล้ว ก็เห็นว่าหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปคิด แต่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปทำต่อยอด”
คุณธงชัย เลิศกาญจนาพร ประธานชมรมเรารักคลองสาม ซึ่งมักจะนำจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมในชุมชนอยู่เสมอ จากการรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ก็จุดประกายแนวคิดการทำจิตอาสาของคุณธงชัยได้ไม่น้อย คุณธงชัยแบ่งปันว่า “ จิตอาสาทั่วไปอาจจะไปช่วยแล้วก็จบ แต่ฉือจี้ยังต่อยอดให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นผู้ให้ต่อไป ”

 

20170717-068-bylek resize

▲ จากการบรรยายของอาสาสมัครฉือจี้ ได้จุดประกายแนวคิดการทำจิตอาสาให้คุณธงชัย เลิศกาญจนาพร ประธานชมรมเรารักคลองสามได้ไม่น้อย 


ทำความดีจะขาดใครสักคนไปไม่ได้ หากทุกคนสามารถนำจิตดีงามอันบริสุทธิ์ ลงสู่การปฏิบัติ ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม สังคมที่เราอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน ประเทศหรือทั่วโลก ล้วนน่าอยู่และสงบสุข

 

20170717-077-bylek resize

▲ หลังจากการบรรยายสิ้นสุดลงแล้ว อาสาสมัครฉือจี้ คุณอู๋เทียนฝูได้ถือโอกาสอันดีนี้แบ่งปันเรื่องราวฉือจี้แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน 

 

20170717-090-bylek resize

▲ ก่อนที่จะเดินทางกลับ อาสาสมัครและคณะผู้ศึกษาดูงานต่างก็กล่าวลาซึ่งกันและกัน

 


เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ  ภาพ พิณญ์ธิชา จันทรสุขศรี