ค้นหาข่าว

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 20170724-040-bywhanlop resize

 

ต้อนรับคณะผู้มาเยือน ด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม

 

“ฉันคิดว่าเรื่องของฉือจี้เป็นแบบอย่างของโลกในการระดมสรรพกำลังของจิตอาสา มาร่วมทำงานที่เป็นสิ่งดีๆให้กับสังคม” คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด แบ่งปันความรู้สึกในขณะเยี่ยมชมโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ จากการเดินทางไปศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไต้หวัน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสี่มหาภารกิจ แปดรอยธรรม ทำให้คุณหญิงชฎารู้สึกประทับใจกับแนวคิดการดำเนินงานของมูลนิธิพุทธฉือจี้ เมื่อทราบว่าในเมืองไทยมีโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ คุณหญิงชฎาจึงมีความสนใจอยากเดินทางมาเยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการสอนคุณธรรมจริยธรรม และการบ่มเพาะความมีจิตอาสาแก่เด็กๆของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 

 

20170724-001-bywhanlop resize

▲ อาสาสมัครฉือจี้ คุณอู๋เทียนฝู แบ่งปันกับคุณหญิงชฎาถึงมารยาทที่นักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ปฏิบัติในทุกวัน

 

เพื่อให้เห็นถึงวิถีประจำวันของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 24 กรกฎาคม 2560 คุณหญิงชฎาและคณะเดินทางมายังโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ตั้งแต่เช้าตรู่ ด้วยการต้อนรับและนำชมโรงเรียนของอาสาสมัครฉือจี้และคุณครู คุณหญิงชฎาและคณะได้เห็นถึงจรรยามารยาทที่ดีงามของนักเรียน เช่น นักเรียนกล่าวขอบคุณคนขับรถเมื่อมาถึงโรงเรียน การเดินแถวนำกระเป๋าไปวางไว้ในห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ภาพครูและนักเรียนร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ บรรยากาศภายในห้องเรียน นักเรียนตั้งใจเรียนอย่างว่านอนสอนง่าย รวมทั้งปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน เป็นต้น

 

20170724-006-bywhanlop resize

▲ มารยาทอันดีงามของนักเรียน ทำให้คณะผู้เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจ 

 

นอกจากนี้อาสาสมัครและคุณครู ยังได้นำคุณหญิงชฎาและคณะไปเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักเรียนนำชมนิทรรศการ บอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียน จากการชมนิทรรศการนั้น ไม่เพียงทำให้คุณหญิงชฎาและคณะเข้าใจความเป็นมาของโรงเรียนมากขึ้น แต่ในระหว่างสนทนา ยังได้เข้าใจถึงความคิดของนักเรียน

 

20170724-043-bywhanlop resize

▲ คุณหญิงชฎากล่าวว่า “จุดประสงค์ของการมาเยี่ยมชมครั้งนี้คือ เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการสอนคุณธรรมจริยธรรม และการบ่มเพาะความมีจิตอาสาแก่เด็กๆของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่


คณะผู้เยี่ยมชม : “ทำไมจึงได้มาเรียนที่นี่ล่ะคะ”
นักเรียนนำชมนิทรรศการ: “เพราะว่าผมศึกษาข้อมูลพบว่า โรงเรียนนี้มีทั้งสอนวิชาความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ผมก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เพราะเราจะเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ เราจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมด้วย”

 

20170724-050-bywhanlop resize

▲ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้โอวาทแก่นักเรียนว่า “การเรียนในโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะได้เรียนวิชาความรู้ ยังได้ฝึกคุณธรรมแบบฉือจี้ ซึ่งถือว่าเป็นกำไรของชีวิต ”


ในระหว่างเยี่ยมชมโรงเรียน ตัวแทนนักเรียนยังได้เสิร์ฟน้ำชาต้อนรับ และแสดงภาษามือ อันสื่อถึงวัฒนธรรมฉือจี้อันดีงาม หวังให้คณะผู้เยี่ยมชมเข้าใจในความเป็นพุทธฉือจี้มากขึ้น ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในผู้เยี่ยมชมให้โอวาทแก่นักเรียนว่า “การเรียนในโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะได้เรียนวิชาความรู้ ยังได้ฝึกคุณธรรมแบบฉือจี้ ซึ่งถือว่าเป็นกำไรของชีวิต ”

 

20170724-067-bywhanlop resize

▲ คุณอู๋เทียนฝู (ด้านหลังซ้าย 1)พาคุณหญิงชฎา (ด้านหลังขวา 1)เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่


ครั้งนี้ อาสาสมัครฉือจี้ ครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รู้สึกปีติยินดีอย่างยิ่ง ที่คุณหญิงชฎาและคณะเดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง คนรอบข้าง และสังคมต่อไป

 

20170724-111-bywhanlop resize

▲ คุณหญิงชฎาและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน ทำให้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่มากยิ่งขึ้น 

 

20170724-128-bywhanlop resize 

▲ นักเรียนเสิร์ฟน้ำชาต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม

 

20170724-134-bywhanlop resize

▲ การแสดงภาษามือ อันสื่อถึงวัฒนธรรมอันดีงามของมูลนิธิพุทธฉือจี้ 

 

20170724-168-bywhanlop resize

▲ ครูและอาสาสมัครฉือจี้ ร่วมถ่ายรูปกับคณะผู้เยี่ยมชมเป็นที่ระลึก


เรื่อง พิทักษ์ ศรีคำมูล  ภาพ วัลลภ จันทิมา