ค้นหาข่าว

แบ่งปันแนวคิดจิตอาสาฉือจี้ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 20160218-25-byjanyaporn resize

 

ทำความดีต้องมีฉัน แป่งปันแนวคิดจิตอาสาฉือจี้ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ที่ไต้หวันหลายครั้ง จนเกิดความประทับใจจึงอยากให้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครมีจิตอาสาบ้าง และเมื่อทราบว่าที่โรงพยาบาลโพธารามมีการทำกิจกรรมของจิตอาสาฉือจี้ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ จึงได้ติดต่อผ่านจิตอาฉือจี้ คือ ท่านนายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

 

20160218-04-byjanyaporn resize

▲นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ (คนกลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และนายแพทย์เอกพร พรรณเชษฐ์ (คนแรกจากซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และกำลังพูดคุยแบ่งปันกับท่านนายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช เพราะทั้งสองท่านไปดูงานฉือจี้มาแล้วประทับใจมาก จึงอยากสนับสนุนให้มีอาสาสมัครที่โรงพยาบาลสมุทรสาครบ้าง


ครั้งแรกนายแพทย์โมลีมีความประสงค์จะจัดคณะมาศึกษาดูงานที่โพธาราม แต่ด้วยมีผู้สนใจจำนวนมาก จึงไม่สะดวกในการเดินทาง ทางคณะผู้จัดจึงได้ประสานงานให้ของคณะของจิตอาสาฉือจี้โพธาราม ไปบรรยายที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยเน้นเรียนรู้กิจกรรมที่ชาวฉือจี้ทำ

 

20160218-20-byjanyaporn resize

▲ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ก่อนเริ่มการบรรยาย


เมื่อได้รับการติดต่อประสานงาน ทางจิตอาสาฉือจี้ของโพธารามยินดีเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งหวังอยากให้มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ทำให้มีชาวฉือจี้ไปร่วมการบรรยายครั้งนี้มากถึง 14 คน ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครต้องนำรถมารับคณะวิทยากร 2 คัน โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

 

20160218-41-byjanyaporn resize

▲ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งคณะเจ้าหน้าที่และจิตอาสาให้ความสนใจรับฟังการบรรยาย


เมื่อไปถึงพบว่าผู้เข้าอบรมเริ่มมาลงทะเบียนแล้ว ชาวฉือจี้จึงเริ่มฝึกซ้อมตำแหน่ง เพื่อเตรียมถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ประการหนึ่ง ผ่านการแสดงภาษามือประกอบเพลงและเตรียมข้อมูลการนำเสนอให้พร้อม เมื่อทุกคนมาลงทะเบียนครบแล้ว ประธานจิตอาสาของโรงพยาบาลสมุทรสาครได้กล่าวรายงานการจัดการอบรมครั้งนี้ในหัวข้อว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มจิตอาสา เริ่มกิจกรรมด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกัน

 

20160218-66-byjanyaporn resize

▲ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมนั่งรับฟังการบรรยายของเราตลอดเวลาและร่วมหัดทำภาษามือ


กล่าวเปิดการอบรม โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ ท่านกล่าวว่าให้ผู้อบรมได้เรียนรู้พลังของความรักอันยิ่งใหญ่ของชาวฉือจี้ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นองค์กรที่มีพลังอันน่าอัศจรรย์มาก เริ่มจากท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนนำลูกศิษย์ซึ่งเป็นภิกษุณี 5 รูป เย็บรองเท้าเด็กเพิ่มวันละหนึ่งคู่ เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และแม่บ้าน 30 คน ร่วมเก็บออมเงินค่ากับข้าวเพียงวันละ 50 สตางค์ จนปัจจุบันสามารถขยายความรักอันยิ่งใหญ่นี้ ให้ครอบคลุมในนานาประเทศกว่า 5 ทวีปทั่วโลก ผ่าน “4 ภารกิจ 8 รอยธรรม” ทั้ง การกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษา การส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม การบรรเทาภัยสากล การบริจาคไขกระดูก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครฉือจี้ นายแพทย์โมลียังได้แบ่งปันว่า ขอให้ผู้เข้าอบรมตั้งใจเรียนรู้พลังอันยิ่งใหญ่นี้ และขอให้มีความสุขจากการรับฟังการบรรยายจากอาสาสมัครฉือจี้ในวันนี้

 

20160218-65-byjanyaporn resize

▲ผู้เข้ารับการอบรมหัดทำภาษามือประกอบเพลงครอบครัวเดียวกันอย่างมีความสุข

 

20160218-48-byjanyaporn resize 

▲นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช แบ่งปันการก่อเกิดอาสาสมัครและการทำงานของอาสาสมัครฉือจี้ที่โพธาราม


เมื่อเสร็จพิธีเปิดแล้ว ทั้งวิทยากรและผู้เข้าอบรมได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ก่อนอาสาสมัครจะออกมาเข้าแถวและแนะนำตัวทีละคน พร้อมด้วยการแสดงภาษามือประกอบเพลง “โลกนี้มีความรัก” มอบความรักให้แก่ผู้เข้าอบรม

 

20160218-12-byjanyaporn resize

▲ทีมงานอาสาสมัครของโพธารามร่วมให้กำลังใจในการบรรยายครั้งนี้อย่างเต็มที่ คุณสุรีย์ ธรรมรัตน์ (นั่งแถวหน้าซ้ายมือ)และคุณฉวีวรรณ ธรรมรัตน์(นั่งแถวหน้าขวามือ ) สองพี่น้องเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงภาษามือประกอบเพลงโลกนี้มีความารักเพื่อขึ้นแสดงในการบรรยายครั้งนี้

 

ต่อมาท่านนายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช แบ่งปันถึงความเป็นมาของจิตอาสาฉือจี้ที่โพธาราม คุณนฤมล คุณธร แบ่งปันเรื่องราวการดูแลครอบครัวบุญคุณฉือจี้ “คุณป้าน้อย” การดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้วยความขอบพระคุณที่ท่านมอบโอกาสให้ชาวฉือจี้ได้มีโอกาสทำความดี คุณสำเนียง เภาประเสริฐ แบ่งปันการเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาล ดูแลบริการบุคลกรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติพี่น้องที่มารอรับบริการ

 

20160218-29-byjanyaporn resize

▲การแสดงภาษามือประกอบเพลง “โลกนี้มีความรัก” หนึ่งในวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้

 

คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ แบ่งปัน การจัดค่ายคุณธรรม ให้กับผ้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฉือจี้ ปลูกฝังคำสอนของท่านธรรมาจารย์ที่ว่า “สองสิ่งในโลกที่รอไม่ได้ หนึ่งคือการทำความดี สองคือการทดแทนคุณ” ต่อมา คุณสุพัตรา แตงฮ้อ แบ่งปันการทำกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อลดโลกร้อนที่โพธาราม “แปรเปลี่ยนขยะให้เป็นทองคำ แปรเปลี่ยนทองคำให้เป็นน้ำใจ” โดยนำรายได้จากการจำหน่ายสิ่งของรีไซเคิลบริจาคให้กับมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป และตัวแทนจิตอาสาฉือจี้โพธาราม ได้แบ่งปันความสุขที่ได้จากการทำงานอาสาสมัคร “การบำเพ็ญบุญ ไปพร้อมการบำเพ็ญสติปัญญา” ทำให้การดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น

 

20160218-154-byjanyaporn resize

▲อาสาสมัครเข้าแถวมอบของที่ระลึกและขอบพระคุณที่มอบโอกาสให้ได้มาแบ่งปันในครั้งนี้

 

นอกจากนี้ ยังได้สอนให้ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงภาษามือ “เพลงครอบครัวเดียวกัน”, “เพลงแม่จ๋า”, “เพลงใบหน้าที่มีความสุข” โดยคุณวิภาพรรณ ธนพิรุณธรและคุณขวัญตา คล้ำเหลือ เป็นวิทยากรฝึกสอน ผู้เข้าอบรมร่วมเรียนรู้และหัดทำอย่างมีความสุข 

 


เรื่อง สุพัตรา  แตงฮ้อ    ภาพ จรรยพร  เข็มแข็ง