ค้นหาข่าว

งาน 60 พระปริยัติน้อมมนัสเทิดไท้ 60 พรรษา

 DSC 2939 resize

 

ร่วมเผยแผ่พุทธธรรม ถวายหนังสือ “วิถีครูผู้ประเสริฐ” แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานว่า เมื่อเวลา 08.38 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธาราม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในการพัฒนาการศึกษาสามเณรนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2550 ถึง 2559


โรงเรียนแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะสงฆ์อำเภอท่าวังผา เนื่องจากประสบปัญหา แต่ละวัดในอำเภอท่าวังผามีจำนวนพระภิกษุสามเณรน้อย บางวัดไม่มีพระภิกษุสามเณรประจำอยู่เลย โดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 2536 ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน 136 รูป ครูที่เป็นฆราวาส 10 คน และเป็นพระภิกษุ 6 รูป

 

 

DSC 2806 resize

▲คุณอู๋เทียนฝู อาสาสมัครฉือจี้จากไต้หวัน ซึ่งทำหน้าที่ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศไทยหลายคณะ ในโอกาสนี้ จึงได้มีโอกาสกราบนมัสการท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ซึ่งเคยเดินทางไปเยี่ยมฉือจี้ไต้หวัน


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "งาน 60 พระปริยัติน้อมมนัสเทิดไท้ 60 พรรษา" ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ อาทิ เรียนรู้ภาษาล้านนา เรียนรู้ภาษาบาลี เกษตรอินทรีย์วิถีปริยัติธรรม สามเณรนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษอย่างถูกวิธี ผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงภัตตาหารเพลสามเณรนักเรียน รวมถึงวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมักจากหน่อกล้วย และยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร นำสุขภาพดีด้วยวิถี "4 ออ" ทั้งอาหาร ออกกำลังกาย อนามัยส่วนตนและอนามัยสิ่งแวดล้อม และอารมณ์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมทุกๆ ด้านแก่สามเณรนักเรียนให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สานต่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปริยัติน้อมรักษ์สมุนไพร โดยการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

 

ถวาย “หนังสือวิถีครูผู้ประเสริฐ” แก่โรงเรียนในเครือพระปริยัติธรรม 60 แห่ง
โดยอาสาสมัครฉือจี้คุณสุภาภรณ์ วารีเกษม ได้รับการชักชวนจากเพื่อนซึ่งสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ให้เข้าร่วม "งาน 60 พระปริยัติน้อมมนัสเทิดไท้ 60 พรรษา" คุณสุภาภรณ์เล่าว่า “เขาบอกว่าตัวเขาเองมอบความช่วยเหลือได้แค่เงินบริจาค แต่ฉือจี้มีหลักธรรมคำสอนของท่านธรรมาจารย์อันมีคุณค่า จึงอยากให้อาสาสมัครฉือจี้มาร่วมงานในครั้งนี้ หากเขาได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าได้ 3 นาที เขายินดีจะแบ่งเวลา 1.30 นาทีให้กับฉือจี้ หากเขาสามารถเข้าเฝ้าได้ 5 นาที เขาก็จะแบ่งเวลา 2.30 นาทีให้กับฉือจี้ค่ะ” ครั้นแล้วคุณสุภาภรณ์จึงได้เชิญคุณเจิงเหม่ยชิง และคุณอู๋เทียนฝู มาร่วม "งาน 60 พระปริยัติน้อมมนัสเทิดไท้ 60 พรรษา"

 

DSC 2956 resize

▲อาสาสมัครฉือจี้กราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องการดำเนินภารกิจเพื่อสาธารณกุศลในประเทศไทย

 

คุณอู๋เทียนฝู คือ อาสาสมัครฉือจี้จากไต้หวัน ซึ่งทำหน้าที่ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศไทยหลายคณะ จึงรู้สึกผูกพันกับเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทราบว่าจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงยินดีเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อถนอมโอกาสอันล้ำค่านี้ ในโอกาสนี้ คุณอู๋เทียนฝูยังได้มีโอกาสกราบนมัสการ ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ซึ่งเคยเดินทางไปเยี่ยมฉือจี้ไต้หวัน และจะเดินทางไปเยือนฉือจี้อีกครั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ที่จะถึงนี้


พร้อมกันนั้น ใน "งาน 60 พระปริยัติน้อมมนัสเทิดไท้ 60 พรรษา" อาสาสมัครฉือจี้ยังได้รับเกียรติให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “จิ้งซืออวี่” วาทะจิ้งซือ ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน เล่มที่ 1, หนังสือ CHALLENGES (The life & teachings of VENERABLE MASTER CHENG YEN) ฉบับภาษาอังกฤษ, หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่


พร้อมทั้งถวาย “หนังสือวิถีครูผู้ประเสริฐ” จำนวน 60 เล่ม ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 5 จังหวัดภาคเหนือรวม 60 โรงเรียน

 


 เรื่อง บุษรา สมบัติ    ภาพ บุษรา สมบัติ