ภารกิจการศึกษา

mission icon-03

mission3

           การสอนคนรุ่นใหม่มีความสำคัญในอนาคต มูลนิธิฉือจี้สร้างโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก วัตถุประสงค์ของฉือจี้คือการให้การศึกษาที่เหนือกว่าและดูแลคุณธรรมความเมตตาและความสุขในการให้ความเสียสละ ด้วยความเชื่ออย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของมนุษย์เราจึงให้ความสำคัญกับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติวัฒนธรรมภาษาหรือศาสนา

 

 

สั่งสอนมารยาท  บ่มเพาะคุณธรรม

              โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ พ.ศ.2548 เป็นต้นมา จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ได้เปิดให้การศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยยึด “พรหมวิหาร4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา” เป็นปรัชญาโรงเรียน มีเป้าหมาย “เคารพในชีวิต เชื่อมั่นในคุณค่ามนุษย์” เพื่อวัตถุประสงค์ “การสอนสั่งคุณธรรม ปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และให้การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” ไม่เพียงเน้นการศึกษาด้านวิชาการความรู้ ทว่ายังเน้นการจุดประกาย “ศักยภาพที่ดีงาม” ของนักเรียนอีกด้วย 

 ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงาม