20170124-180 web

              พ.ศ.2509 ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเอง ใช้จิตวิญญาณแห่งความพากเพียร อดออมมัธยัสถ์ เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ จนสามารถก่อตั้งมูลนิธิฉือจี้ขึ้น ณ อำเภอฮวาเหลียน เกาะไต้หวัน ในยุคแรกต้องอาศัยลูกศิษย์ซึ่งเป็นภิกษุณี 6 รูป ช่วยกันเย็บรองเท้าเด็กรูปละคู่ต่อวัน และแม่บ้าน 30 คน ที่ช่วยกันออมเงินลงในกระบอกไม้ไผ่ วันละประมาณ 50 สตางค์ เพื่อดำเนินงานการกุศลของฉือจี้ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ภารกิจของฉือจี้ได้ขยายออกเป็น การกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษาและวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษย์ จากดินแดนอันห่างไกล อย่างอำเภอฮวาเหลียน ขยายไปถึงห้าทวีปทั่วโลก ปัจจุบันมูลนิธิฉือจี้มีสำนักงานและจุดติดต่อรวมทั้งสิ้น 56 ประเทศ โดยให้การช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกไปแล้วถึง 84 ประเทศ ชาวฉือจี้ใช้ใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกคุณ เสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อดูแลและปลอบโยนผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก

  ให้  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 

mainproject web


 

“ปลอบโยนผู้ประสบภัยด้วยความรัก ยื่นมือช่วยเหลือด้วยความเข้าใจ” 

 

ทำดีด้วยปัญญา ฟื้นฟูบ้านเรือน


                ก้าวเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่เพียงมอบสิ่งของที่เป็นรูปธรรม แต่ยังมอบพลังที่เป็นนามธรรม ช่วยเหลือให้กายใจสงบ ก่อนจะสร้างพลังผลักดันจิตใจ ให้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือตนเอง

               มูลนิธิพุทธฉือจี้ มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาภัยในปีที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมแรงร่รวมใจของทุกคน ทำให้สามารถมอบสิ่งของบรรเทาภัยให้ชาวบ้านกว่า 6,890 ราย โดยแยกเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 6,685 ราย ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 232 ราย ทำให้ผู้ให้และผู้รับต่างมีความปีติสุข กิจกรรมมอบสิ่งของบรรเทาภัยในแต่ละสถานที่ อาสาสมัครฉือจี้ล้วนต้อนรับพี่น้องด้วยจิตใจแห่งความปีติ สอบถามพูดคุยถึงชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความเป็นกันเอง

flood01

relief3

  ให้  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

             มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการฟื้นฟูบ้านเรื่อนให้พร้อมดำรงค์ชีพ มอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ น้ำใจของท่านจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่จะช่วยเติมความหวัง ขจัดความทุกข์ และคืนชีวิตใหม่ให้กับผู้ประสบภัย

contact&donate

 ใบเสร็จรับเงินในการร่วมบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้

มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 920 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ     คลิก..ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมโครงการอื่นๆ : โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้