ค้นหาข่าว

เดินเข้าสู่สถานศึกษา บ่มเพาะจิตสาธารณะให้นักเรียน

20180106-021-bydatchanee resize

ภายใต้การเรียนการสอนด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในรายวิชา “เสริมสร้างจิตสาธารณะ” ของดร.เรียม  ศรีทอง (อาสาสมัครฉือจี้) และรศ.ดร.ศุภวรรณ์  เล็กวิไล ทั้งจากกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ด้านจิตสาธารณะ โดยวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา นักศึกษาเหล่านี้ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมในสถานศึกษา เพื่อนำความรู้ด้านจิตสาธารณะ ถ่ายทอดให้น้องๆนักเรียน

 

1
เดินเข้าสู่สถานศึกษา บ่มเพาะจิตสาธารณะให้นักเรียน

กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ ทั้งนักศึกษาและนักเรียนทยอยเดินทางมาถึงตั้งแต่ 8.00 น.จากนั้น ทุกคนรวมกันที่ลานกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อร่วมพิธีเปิด โดยมีพระครูรัตนาภิรักษ์ เจ้าอาวาสไตรรัตนาราม และคุณโสภา บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาท ซึ่งจากการกล่าวของทั้งสองท่านทำให้ทราบว่า โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งโดยพระครูรัตนาภิรักษ์ จึงเป็นที่มาของชื่อโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้การศึกษาฟรีแก่บุตรหลานของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบวัด และโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งภารกิจการกุศลของวัดไตรรัตนาราม เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น

คุณโสภา ยังแบ่งปันว่า มูลนิธิพุทธฉือจี้และทางโรงเรียนมีบุญสัมพันธ์อันดีต่อกันตั้งแต่ 10 ปีก่อน โดยอาสาสมัครฉือจี้มักจะเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับครูและนักเรียนอยู่บ่อยครั้ง เช่น กิจกรรมบ่มเพาะความกตัญญู กิจกรรมลงชุมชนเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ ทั้งยังแบ่งปันแนวคิดกระปุกออมบุญ เชิญชวนคุณครูร่วมออมเงินน้อย สร้างบุญใหญ่ ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากทางโรงเรียนเรื่อยมา และปีนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพุทธฉือจี้จำนวน 42 ทุน ดังนั้น ภายใต้การนำของอาจารย์ทั้งสอง ทางโรงเรียนจึงยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คุณโสภา แบ่งปันว่า “เด็กๆเหล่านี้ คือ เยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม คาดว่านักเรียนน่าจะได้ประโยชน์มาก แม้นักศึกษาและนักเรียนจะต่างวัยกัน แต่พวกเขาล้วนมีจิตใจเดียวกัน มาร่วมทำในสิ่งเดียวกัน นั่นก็คือ “จิตสาธารณะ” 

 

2
พี่ๆนักศึกษานำน้องๆนักเรียนทำกิจกรรม ดูแลเคียงข้างด้วยความใส่ใจ

หลังจากพิธีเปิดกิจกรรม แบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีพี่ๆนักศึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด กิจกรรมภาคทฤษฎีในช่วงเช้าจัดขึ้นภายในห้องเรียน เมื่อพี่ๆนักศึกษาและน้องๆนักเรียนพบเจอกัน ต่างฝ่ายต่างก็แนะนำตัวเอง เพื่อรู้จักกันในเบื้องต้น จากนั้น นักศึกษาสอนน้องๆถึงการไหว้ตามธรรมเนียมไทย 3 ระดับ ได้แก่ การไหว้พระรัตนตรัย การไหว้ผู้อาวุโส และการไหว้บุคคลทั่วไป ต่อมา ยังได้สอนนักเรียนแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” ซึ่งนอกจากการเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามแล้ว พี่ๆนักศึกษายังแบ่งปันเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ และการปกป้องดูแลโลกที่กำลังป่วยใบนี้

โดยพี่ๆนักศึกษานำขยะประเภทต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ ฯลฯ มาวางโดยรอบเด็กๆนักเรียน เพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่า แท้ที่จริงแล้ว เราทุกคนเปรียบเสมือนกำลังอาศัยอยู่บนกกองขยะขนาดใหญ่ ซึ่งขยะเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เกิดมลพิษ หากยังเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน พี่ๆนักศึกษาใช้โอกาสอันดีนี้ แบ่งปันการคัดแยกขยะประเภทต่างๆให้น้องๆนักเรียน รวมไปถึงการลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธี 6 R ได้แก่ 1. Rethink (เปลี่ยนความคิดใหม่) 2. Reduce (ลดการใช้) 3. Reuse (นำกลับมาใช้ใหม่) 4. Recycle (การแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่) 5. Repair (ซ่อมแซม) 6. Reject (ปฏิเสธ)

 

3
แบ่งปันวิธีรักษ์โลก จากประสบการณ์ของตนเอง

จากการเรียนในรายวิชา “เสริมสร้างจิตสาธารณะ” ทำให้นางสาวอภิรักฤมณ เกษโมลี นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าใจว่าจิตสาธารณะมิใช่เพียงการช่วยเหลือผู้อื่น หากเป็นความสำนึกดีต่อสังคม ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังจากตนเองก่อน โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นางสาวอภิรักฤมณ จึงค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟุ่มเฟือยต่างๆ และวันนี้ยังได้นำวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตนทำได้จริงในชีวิตประจำวัน มาแบ่งปันกับน้องๆนักเรียนว่า “เวลาที่พี่ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ พี่ก็จะปฏิเสธคนขายว่า “ไม่เอาถุงพลาสติกค่ะ” เพราะว่าพี่พกถุงผ้าไปด้วย แล้วเวลาพี่ไปมหาวิทยาลัย พี่ก็จะเอาแก้วส่วนตัวไปติดตัวไปด้วย เวลาซื้อก็บอกคนขายว่า “พี่คะ โกโก้แก้วนึง หรือเป๊บซี่แก้วนึง ใส่ในแก้วให้หนูเลยค่ะ ”

นางสาวอภิรักฤมณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ตนแบ่งปันให้น้องๆนักเรียน จะจุดประกายแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พวกเขาได้บ้าง นางสาวอภิรักฤมณ แบ่งปันว่า “เราก็หวังว่าให้เขาได้ทำจริงๆ ไปแนะนำพ่อแม่พี่น้องให้รู้ว่า ปัจจุบันโลกของเราอยู่ในสภาพย่ำแย่ และเราควรดูแลโลกเราอย่างไรบ้าง”

ในกลุ่มของนักเรียนอีกกลุ่มนึง จะเห็นนางสาวบุสรอ สมรรถวัฒนะกุล นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำลังแบ่งปันการนำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำกับน้องๆนักเรียนว่า “น้องๆดูสิ นี่เป็นกระโปรงยีนส์ของแม่พี่ในสมัยท่านยังวัยรุ่นค่ะ พี่ก็เอามาตัดเย็บแปลงโฉมใหม่ กลายเป็นกระเป๋าผ้าสุดเก๋อย่างที่เห็น”

การได้นำวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตนปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน มาแบ่งปันให้น้องๆนักเรียน และพวกเขายังตั้งใจรับฟัง ตั้งใจเรียนรู้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นนี้ ทำให้นางสาวบุสรอ รู้สึกว่าได้ร่วมทำภารกิจจิตสาธารณะสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งก้าวเล็กๆ นางสาวบุสรอ แบ่งปันความรู้สึกว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้นำสิ่งที่เราทำจริงๆมาสอนน้องๆ ทำให้น้องๆได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราสอน และถือว่าเป็นการทำความดีอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะ 

 

4
รักษ์โลกง่ายนิดเดียว พวกเราทำได้แน่นอน!

กิจกรรมภาคปฏิบัติในตอนบ่าย พี่ๆนักศึกษาพานักเรียนประดิษฐ์สมุดบันทึกทำมือ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ และการดูแลเอาใจใส่จากพี่ๆนักศึกษา ทำให้น้องๆนักเรียนทุกคนประดิษฐ์สมุดสำเร็จทุกคน แต่งเติมการวาดเขียนจากความคิดสร้างสรรค์อันไร้เดียงสาของเด็กๆ ทำให้สมุดบันทึกทำมือมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ในช่วงเวลานี้ พี่ๆนักศึกษายังสอนให้น้องๆนักเรียน รู้ซึ้งถึงคุณค่าของน้ำผ่านการรับชมวีดีทัศน์ “วิถีชีวิตบนที่ราบสูงของชาวกานซู่” และการหาบน้ำ และยังนำน้องๆนักเรียนปลูกต้นไม้ในกระถางขวดพลาสติก แล้วนำไปจัดวางในสวนหย่อม เพิ่มความงามของธรรมชาติให้โรงเรียน

แม้ว่ากิจกรรมจะมีเวลาจำกัด แต่นักเรียนล้วนแต่ได้รับความรู้จากกิจกรรมมากมาย เด็กชายภาณุวัฒน์ กาละพวก นักเรียนชั้นป.5 แบ่งปันว่า “ผมก็ใช้น้ำอย่างประหยัดๆ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ ถ้าใช้นำเสร็จ ผมก็จะปิดก็อกน้ำอย่างดีครับ”

ด.ญ.นันทิพร สุพิมพ์ นักเรียนชั้นป.4 แบ่งปันว่า “อย่างเช่น สมมติว่าถ่านรีโมทหมดอายุแล้ว หนูก็จะเอากระดาษห่อแล้วเขียนว่าขยะอันตราย แล้วเอาไปทิ้งในถังขยะอันตรายค่ะ

 

 20180106-004-bydatchanee resize

▲นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเปิดในลานกิจกรรมของโรงเรียน

 

20180106-012-bydatchanee resize

▲พระครูไตรรัตนาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาท

 

20180106-005-bydatchanee resize

▲คุณโสภา บัวศรี แบ่งปันว่า ภายใต้การดูแลของอาสาสมัครฉือจี้ ทางโรงเรียนยินดีให้ความร่วมมือ

 

20180106-034-bydatchanee resize

▲พี่ๆนักศึกษาสอนน้องๆนักเรียนแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน”

 

20180106-027-bydatchanee resize

▲พี่ๆนักศึกษาสอนน้องๆนักเรียนเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ และเน้นย้ำให้พวกเขาทิ้งขยะให้ถูกที่

 

20180106-046-bydatchanee resize

▲นางสาวอภิรักฤมณ แบ่งปันวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตนปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันว่า

การพกถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้

 

20180106-042-bydatchanee resize

▲นางสาวบุสรอ แบ่งปันวิธีการนำสิ่งของมาใช้ซ้ำจากชีวิตประจำวันของตนว่า ถุงผ้าใบนี้ทำมาจากกระโปรงยีนส์ของแม่

 

20180106-092-bydatchanee resize

▲พี่ๆนักศึกษาพาน้องๆนักเรียนประดิษฐ์สมุดทำมือ

 

20180106-054-bydatchanee resize

▲อาสาสมัครฉือจี้ ดร.เรียม ศรีทอง (ผู้ที่ยืน ซ้าย 1) คอยดูแลนักศึกษาและนักเรียนด้วยความใกล้ชิด

 

20180106-100-bydatchanee resize

▲แต่งเติมการวาดเขียนจากความคิดสร้างสรรค์อันไร้เดียงสาของเด็กๆ ทำให้สมุดบันทึกทำมือมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

 

20180106-088-bydatchanee resize

▲หลังจากรับชมวีดีทัศน์“วิถีชีวิตบนที่ราบสูงของชาวกานซู่” แล้ว พี่ๆนักศึกษาให้น้องนักเรียนแบกหามน้ำ เพื่อรู้ซึ้งถึงคุณค่าของน้ำ

 

20180106-075-bydatchanee resize

▲พี่ๆนักศึกษานำน้องๆนักเรียนปลูกต้นไม้ในกระถางขวดพลาสติก

 

20180106-091-bydatchanee resize

▲นักเรียนนำต้นไม้ที่ปลูกเสร็จแล้วไปวางในสวนหย่อม เพิ่มความงามของธรรมชาติให้โรงเรียน

 

20180106-108-bydatchanee resize

▲หลังสิ้นสุดกิจกรรม ตัวแทนนักเรียนจากแต่ละกลุ่ม แบ่งปันความรู้สึกและสิ่งที่ตนได้เรียนรู้

 

20180106-121-bydatchanee resize

▲นักเรียนและนักศึกษาร่วมแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” แสดงถึงว่า พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว

 

เรื่อง คุณดรรชนี สุระเทพ    ภาพ คุณดรรชนี สุระเทพ