ค้นหาข่าว

ดูแลสุขภาพผู้เจ็บป่วย อำนวยความสะดวกในการรักษา

20180325-146-bylek resize

 

“ผู้ป่วยที่มารับบริการรักษา ไม่เพียงได้รับการช่วยเหลือในด้านการแพทย์เท่านั้น หากยังได้รับความรู้ เพิ่มพูนปัญญา โดยในขณะที่เราขจัดความทุกข์จากความเจ็บป่วยทางร่างกายให้พวกเขาแล้ว ยังทำกิจกรรมแบ่งปันธรรมะ จรรโลงจิตใจควบคู่ไปด้วย เพื่อให้พวกเขานำไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน มุ่งมั่นเดินบนวิถีพระโพธิสัตว์ นี่ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้” คุณหวังจงเสียน หนึ่งในจิตอาสาฉือจี้ของทีมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี แบ่งปันวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการรักษาที่ดีที่สุด จิตอาสาฉือจี้จึงไม่หยุดปรับปรุงพัฒนา หลังจากได้รับคำชี้แนะจากท่านธรรมจารย์ และมีมติการประชุมของจิตอาสาฉือจี้ทีมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีแล้ว จึงเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมครั้งใหญ่ โดยเริ่มปรับใช้ตั้งแต่กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีในวันที่ 25 มีนาคมนี้

 

20180324-035-bylek resize

▲เนื่องด้วยกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่าง ฉะนั้น ก่อนกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีก่อนหนึ่งวัน

จิตอาสาฉือจี้ทีมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี อาศัยโอกาสในชั้นเรียนอบรมล่ามแปลภาษาซึ่งจัดขึ้นทุกสามเดือน อธิบายผังกิจกรรมใหม่แก่ล่ามแปลภาษา

 

1
ปรับผังกิจกรรม อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

เพื่อให้กิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีมีห้องตรวจรักษาแบบถาวร ไม่ต้องรื้อเก็บหรือจัดตั้งใหม่ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม จึงมีการปรับเปลี่ยนผังกิจกรรม ดังนี้ 

1. เต็นท์สีขาวขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังห้องบรรยายธรรม เป็นพื้นที่เปิดโล่งด้านข้าง เดิมทีแล้วเป็นที่ตั้งของจุดบริการที่ 1-8 ได้แก่ 1.1 จุดรับบัตรคิว กรอกประวัติผู้ป่วยและแบบฟอร์มยินยอมรับการรักษา 1.2 จุดชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง 1.3 จุดวัดความดันและน้ำตาลในเลือด 1.4 จุดถ่ายเอกสารผู้ป่วยและตรวจเช็คว่าเป็นผู้ป่วยเก่าหรือผู้ป่วยใหม่ 1.5 จุดลงทะเบียนผู้ป่วย 1.6 จุดปรินท์สติ๊กเกอร์รับบริการตรวจรักษา 1.7 จุดเปลี่ยนบัตรคิวแยกตามประเทศต่างๆ 1.8 จุดรอพบแพทย์และให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงจุดเรียนรู้สำหรับเด็ก และเมื่อถึงตอนเที่ยง ยังเปลี่ยนเป็นสถานที่รับประทานอาหารเที่ยงอีกด้วย จะเห็นว่าเต็นท์ดังกล่าว เป็นพื้นที่กิจกรรมอเนกประสงค์และค่อนข้างแออัด ดังนั้น ตั้งแต่กิจกรรมรักษาพยาบาลเดือนนี้เป็นต้นไป พื้นที่ภายในเต็นท์ดังกล่าวจะคงเหลือเพียงจุดรับบัตรคิว สถานที่รับประทานอาหารเที่ยง จุดเรียนรู้สำหรับเด็ก และจุดบริการตัดผมฟรีเท่านั้น

2. จุดบริการที่ 2 ถึง จุดบริการที่ 8 อันได้แก่ 2.1 จุดชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง 2.2 จุดวัดความดันและน้ำตาลในเลือด 2.3 จุดถ่ายเอกสารผู้ป่วยและตรวจเช็คว่าเป็นผู้ป่วยเก่าหรือผู้ป่วยใหม่ 2.4 จุดลงทะเบียนผู้ป่วย 2.5 จุดปรินท์สติ๊กเกอร์รับบริการตรวจรักษา 2.6 จุดเปลี่ยนบัตรคิวแยกตามประเทศต่างๆ 2.7 จุดรอพบแพทย์และให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน จะย้ายเข้ามายังห้องบรรยายธรรม

โดยอาศัยบรรยากาศอันดีในห้องบรรยายธรรม จัดสรรให้ล่ามแปลภาษาของแต่ละประเทศ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแบ่งปันความรู้การรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน เรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิฉือจี้ รวมถึงเปิดวีซีอาร์เรื่องราวฉือจี้ที่ผ่านการแปลเป็น 7 ภาษา (เริ่มอย่างเป็นทางการในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีเดือนเมษายน) ให้ผู้ป่วยรับชมระหว่างนั่งรอที่จุดบริการรอพบแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อให้พวกเขารู้จักฉือจี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการแบ่งปันวาทะจิ้งซืออวี่ โดยหวังว่าข้อคิดอันดีจะสามารถจุดประกายความดีงามในจิตใจของพวกเขา เพิ่มพูนปัญญาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อการแบ่งปันสิ้นสุดลง ยังมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เพิ่มบรรยากาศการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น

3. ห้องตรวจซึ่งเดิมทีอยู่ในห้องบรรยายธรรม จะย้ายไปยังอาคาร A และอาคาร D (ตู้คอนเทนเนอร์) ด้วยห้องตรวจที่กระจายไปยังอาคารทั้งสองเช่นนี้ จิตอาสาฉือจี้จึงได้ทำสัญลักษณ์ต่างๆบนผังทางเดินของกิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยสัญลักษณ์สีที่แตกต่างกันออกไป หมายถึงห้องตรวจแยกตามประเทศที่ต่างกัน เมื่อถึงหมายเลขคิวการรักษาของตนเองแล้ว ผู้ป่วยเพียงเดินออกจากจุดรอพบแพทย์ ไปตามลูกศรสีเดียวกันกับบัตรคิวของตนสู่ห้องตรวจต่างๆ

4. ห้องรับรองบุคลากรทางการแพทย์และห้องรับประทานอาหารของจิตอาสา เดิมทีอยู่ที่อาคาร A จะย้ายไปยังอาคาร D (ตู้คอนเทนเนอร์) ส่วนจุดรับยา ซึ่งแต่ก่อนอยู่อาคาร A จะย้ายไปยังห้องบรรยายธรรม และจุดเบิกค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเคยอยู่ในห้องบรรยายธรรม ก็จะถูกย้ายไปยังห้องประชุมของอาคาร B 

 

20180324-050-bylek resize

▲ครั้งนี้ได้ติดป้ายผังกิจกรรมใหม่และสัญลักษณ์บนทางเดิน  เพียงเดินออกจากจุดรอพบแพทย์ไปตามลูกศรสีเดียวกันกับบัตรคิวของตนสู่ห้องตรวจต่างๆ

2
เพิ่มการให้บริการ ยกระดับประสิทธิภาพในการรักษา

ปีแรกของกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี เริ่มต้นด้วยการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ต่อมาปีที่ 2 เพิ่มบริการตรวจรักษาต้อกระจก ต่อเนื่องมาปีที่ 3 เพิ่มบริการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่คนที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่สอง ผู้ป่วยจาการผ่าตัดกระดูก อุบัติเหตุ หรือหากสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ ผู้ป่วยก็สามารถนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและเอกสารที่เกี่ยวมาเบิกค่ารักษากับจิตอาสาฉือจี้ได้

เข้าสู่ปีที่ 4 ในปีนี้ ยกระดับการบริการด้านทันตกรรมให้ดียิ่งขึ้น เดิมทีกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีแต่ละเดือน จะรับผู้ป่วยทันตกรรมเพียงแค่ประมาณ 30 คน แต่จากเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับบริการด้านทันตกรรมได้ในวันกล่าว หรือผู้ที่ต้องการขูดหินปูน ถอนฟัน หรืออุดฟัน สามารถลงชื่อและข้อมูลที่สามารถติดต่อไว้ หลังผ่านกิจกรรมรักษาพยาบาลไปแล้ว ทางมูลนิธิฯจะทยอยให้บริการส่งต่อไปรับบริการด้านทันตกรรมที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วตามรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของบริการดังกล่าวเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยหวังว่า จะสามารถให้บริการด้านทันตกรรมที่ดียิ่งขึ้น

เนื่องด้วยกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่าง ฉะนั้น 24 มีนาคม ก่อนกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีก่อนหนึ่งวัน จิตอาสาฉือจี้ทีมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี อาศัยโอกาสในชั้นเรียนอบรมล่ามแปลภาษาซึ่งจัดขึ้นทุกสามเดือน อธิบายผังกิจกรรมใหม่แก่ล่ามแปลภาษา และวันดังกล่าวยังได้จัดตั้งกลุ่มล่ามแปลภาษาบริการผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล โดยรวมล่ามแปลภาษาที่สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นของประเทศตน ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อีกทั้งเชิญพนักงานแผนกสังคมสงเคราะห์แบ่งปันและอธิบายการขั้นตอนการพาผู้ป่วยรับบริการรักษา ข้อควรระวัง รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะพบเจอ 

 

20180325-017-bylek resize

▲ตั้งแต่กิจกรรมรักษาพยาบาลเดือนนี้เป็นต้นไป พื้นที่ภายในเต็นท์ดังกล่าวจะเหลือเพียงจุดรับบัตรคิว

สถานที่รับประทานอาหารเที่ยง จุดเรียนรู้สำหรับเด็ก และจุดบริการตัดผมฟรีเท่านั้น

 

20180325-227-bylek resize

 ▲เดิมทีกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีแต่ละเดือนจะรับผู้ป่วยทันตกรรมเพียงแค่ประมาณ 30 คน

แต่ต่อไปนี้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับบริการด้านทันตกรรมได้ในวันกล่าว สามารถลงชื่อและข้อมูลส่วนตัวไว้

หลังผ่านกิจกรรมรักษาพยาบาลไปแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะทยอยให้บริการส่งต่อไปรับบริการด้านทันตกรรมที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

3
แบ่งปันวาทะจิ้งซือ บ่มเพาะคุณธรรมในจิตใจ

การปรับเปลี่ยนผังกิจกรรม อำนวยความสะดวกต่อคณะทำงานมากยิ่งขึ้น คุณวิลเลียม ล่ามแปลภาษาชาวปากีสถาน ซึ่งเป็นหัวหน้าจุดบริการรอพบแพทย์และให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขอนามัย แบ่งปันว่า “วันนี้ผมรู้สึกผ่อนคลาย เพราะว่าแต่ก่อนผู้ป่วยต้องนั่งรอคิวพบแพทย์ข้างนอกซึ่งมีอากาศร้อน แต่วันนี้พวกเขาได้มานั่งรอภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ และมีเก้าอี้ก็จัดไว้ให้นั่งรออย่างเหมาะสม ครั้งนี้ฉือจี้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมครั้งใหญ่ ระบบการเรียกคิวก็ไม่วุ่นวาย ทำให้พวกเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะ เพราะฉือจี้จัดทำระบบเรียกคิวไว้ดีมาก ข้อมูลต่างๆก็จะโชว์บนจอแสดงผล นี่คือเหตุผลว่า ทำไมการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ จึงทำให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นครับ”

วาทะจิ้งซือที่ล่ามแปลภาษาแบ่งปันในวันนี้ คือ “ความสุขของคนเรา มิใช่อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทอง หากเราไม่คิดเล็กคิดน้อยในเรื่องต่างๆ ก็ย่อมมีความสุขสบายใจ” คุณวิลสัน แบ่งปันความรู้สึกจากการรับฟังการแบ่งปันวาทะจิ้งซือว่า “วันนี้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากวาทะจิ้งซือ ก็คือ ความสุข ไม่ได้อยู่ที่เราหรือเขาจะมีทรัพย์สินมากน้อยแค่ไหน แต่อยู่ที่ความพอใจในสิ่งที่เรามีครับ”

อาจจะเป็นเพราะทุกคนยังไม่ค่อยคุนชินกับผังกิจกรรมใหม่ จึงทำให้เกิดปัญหาในระหว่างกิจกรรมบ้าง แต่จิตอาสาฉือจี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแก้ไขปรับปรุงในกิจกรรมแต่ละครั้ง จะทำให้เกิดความลงตัวและราบรื่นได้ในที่สุด และสามารถให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น 

 

20180325-239-bylek resize

▲หลังจากการแบ่งปันการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเรื่องราวฉือจี้และวาทะจิ้งซือแล้ว

ยังมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อเพิ่มบรรยากาศการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

 

20180325-124-bylek resize

▲มีห้องตรวจถาวรเช่นนี้แล้ว จึงไม่ต้องรื้อเก็บโครงส่วนประกอบห้องตรวจ คอมพิวเตอร์

หรืออุปกรณ์ต่างๆเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม และไม่ต้องยุ่งยากในการจัดตั้งอุปกรณ์อีกในกิจกรรมครั้งต่อไป

 

เรื่อง คุณดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี