ค้นหาข่าว

หน่วยงานจิตอาสาร่วมอบรม เรียนรู้จิตวิญญาณของจิตอาสา

20180615-002-byton resize

 

1
มูลเหตุ

 “หลายครั้งเวลาที่เราทำงาน มักจะให้ความสำคัญกับเรื่องข้างนอกอย่างเดียว เราจะมองที่การให้ที่เป็นการให้ในเชิงวัตถุ หรือการให้ในเชิงสิ่งของ กลับลืมมองว่า เราสามารถให้ในสิ่งที่เป็นนามธรรม ให้ความรู้สึกดีงามได้”

ด้วยให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณของจิตอาสา พระวินย์ สิริวฺฑฒโน กรรมการเครือข่ายจิตอาสาองค์กรผู้แทนสมาคมส่งเสริมจิตอาสานานาชาติประจำประเทศไทย (International Association for Volunteer Effort) ซึ่งเคยเดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ไต้หวัน และประทับใจในแนวคิดของจิตอาสาฉือจี้ จึงประสานงานและเชิญชวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสภากาชาดไทย อาสาสมัครจากกลุ่มหมอวิถีบ้าน ๆ ฯลฯ มาร่วมการอบรมจิตอาสาพุทธฉือจี้ระดับต้น (เสื้อเทา) ที่โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อหวังให้ทุกคนเข้าใจในจิตวิญญาญของจิตอาสามากยิ่งขึ้น

20180613-013-byjanyaporn resize 

▲จิตอาสาฉือจี้แสดงภาษามือประกอบเพลง “โลกนี้มีความรัก” ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

 

20180613-015-byjanyaporn resize

▲รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม กล่าวเปิดกิจกรรม

 

2
รู้จักภารกิจฉือจี้ผ่านการรับฟังการแบ่งปัน

ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 67 คน ในกิจกรรมระยะเวลา 3 วัน จิตอาสาฉือจี้ได้ร่วมบรรยายเรื่องราวฉือจี้ ทำให้ทุกคนเข้าใจสี่มหาภารกิจฉือจี้ อันได้แก่ ภารกิจการกุศล ภารกิจการรักษาพยาบาล ภารกิจการศึกษา ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังแบ่งกลุ่มหมุนเวียนเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร การเดิน การนั่ง รวมทั้งแนะนำเครื่องแต่งกายฉือจี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้มากขึ้น

คุณสุระภีร์ วิเศษคุปต์ ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำอาสาสมัครและพนักงานรวม 24 คนร่วมอบรม คุณสุระภีร์เล่าว่า จากกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ตนได้รับประโยชน์มากมาย ซึ่งรวมถึงวิธีและแนวทางที่จะนำกลับไปปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการ คุณสุระภีร์ แบ่งปันว่า “ดิฉันได้ความประทับใจหลายอย่างที่สามารถไปเปลี่ยนแปลงบุคลิกของอพม.ของเราให้ดีขึ้น รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นค่ะ”

20180614-127-byjanyaporn resize

▲ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละกลุ่มแสดงภาษามือประกอบวาทะจิ้งซือ

 

20180614-120-byjanyaporn resize

▲ระหว่างกิจกรรม อาสาสมัครจากกลุ่มหมอวิถีบ้านๆบริการการนวดแผนไทย ผ่อนคลายอาการเมื่อยล้าให้ผู้เข้าร่วมอบรม

 

3
เข้าถึงจิตวิญญาณของจิตอาสา ผ่านการลงมือปฏิบัติ

วันสุดท้ายของการอบรม จิตอาสาฉือจี้ได้เสริมกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อให้พวกเขาได้ลงมือทำประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยตนเอง ลงลึกถึงจิตวิญญาณของจิตอาสา

คุณนฤมล เงินแย้ม ซึ่งเดิมทีเป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเวลาปกติมักจะทำงานอยู่ในสำนักงาน ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่โทรติดต่อเข้ามา และประสานงานให้อาสาสมัครอพม.ที่อยู่ในพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ

ในระหว่างทำกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้นั้น คุณนฤมลได้ร่วมช่วยทำความสะอาดบ้านด้วยตนเอง ทำให้สัมผัสได้ถึง “ความสุข” คุณนฤมล แบ่งปันความรู้สึกว่า “วันนี้ได้มาปฏิบัติจริง ๆ จึงได้รู้ว่า ทำไมอาสาสมัครฉือจี้จึงยิ้มแย้มได้ตลอดเวลา เพราะว่าการที่ได้มาทำกิจกรรมตรงนี้ มันคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้เราได้มาดูแลเขาเหมือนมาดูแลญาติจริง ๆ ค่ะ”

อีกกลุ่มหนึ่งของผู้เข้าอบรมที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้น ก็ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการอบรมตลอดสองวันที่ผ่านมา ปฏิบัติใช้จริงในกิจกรรมการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย พวกเขาโค้งลำตัวบริการน้ำแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างนอบน้อม ช่วยบีบนวดบรรเทาความเมื่อยของร่างกาย ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าของจิตใจ พูดคุยสอบถามอาการเจ็บป่วย ทั้งยังให้กำลังใจพวกเขาด้วยความจริงใจ คุณอาจารีย์ ศรีวราธนานันท์ แบ่งปันความรู้สึกว่า “เราได้เห็นถึงสื่อกระแสของความรัก สายสัมพันธ์นี้ไม่มีคำอธิบาย เพราะความรักของการเป็นผู้ให้ มันยิ่งใหญ่จริง ๆ ค่ะ”

จิตอาสาฉือจี้ทำพิธีมอบเสื้อเทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บ่งบอกว่าสิ้นสุดการอบรมจิตอาสาพุทธฉือจี้ขั้นต้นแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน และสามารถจุดประกายความดีงาม จิตวิญญาณของจิตอาสา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ร่วมสรรค์สร้างสังคมให้สงบร่มเย็นต่อไป

 20180615-068-bynatthaya resize

▲ผู้เข้าร่วมอบรมล้างห้องน้ำให้ครอบครัวผู้ยากไร้

 

20180615-032-byjanyaporn resize

▲ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยบีบนวดให้ผู้ป่วย ผ่อนคลายอาการเมื่อยล้าของร่างกายและจิตใจ

 

20180615-050-byjanyaporn resize

▲จิตอาสาฉือจี้ทำพิธีมอบเสื้อเทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บ่งบอกว่าสิ้นสุดการอบรมจิตอาสาพุทธฉือจี้ขั้นต้นแล้ว

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน และจุดประกายความดีงาม จิตวิญญาณของจิตอาสา

 

 

เรื่อง คุณดรรชนี สุระเทพ    ภาพ คุณจรรยพร เข้มแข็ง คุณขวัญตา คล้ำเหลือ