ค้นหาข่าว

อบรมอาสาสมัครนิสิตจิตอาสาฉือจี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

 20171117 11 resize

 

อบรมอาสาสมัครนิสิตจิตอาสาฉือจี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

 

การประชุมอาสาสมัครนิสิตจิตอาสาฉือจี้ นับว่าเป็นกิจกรรมการหนึ่งของฉือจี้พิษณุโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ที่ต้องการฝึกฝนจิตใจให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรให้รู้จักการเป็นผู้ให้ ที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน แต่ไม่ใช้เป็นการให้ทาน การให้เงิน แต่เป็นการเสียสละเวลา ลงแรงปฏิบัติที่จะเข้าไปช่วยด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น เป็นความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง แรงใจซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเพื่อแผร่ให้กับส่วนรวม ... อีกทั้งยังเป็นการลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตัวเองลงได้ โดยจะเน้นว่าไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาด้าน“จิตวิญญาณ” ของตนเองอีกด้วย

 

 

20171117 01 resize

นิสิต ม.นเรศวรร่วมลงทะเบียนก่อนเข้าอบรมเป็นนิสิตจิตอาสาฉือจี้ ณ ห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์


ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการร่วมมือจัดการอบรมดังกล่าว โดยเริ่มต้นของช่วงบ่ายของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 มีนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 186 คน มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 4 คน และอาสาสมัครฉือจี้อีกจำนวนหนึ่ง โดยมีประธานชมรมจิตอาสาพระนเรศวร คณะแทพยศาสตร์ ท่านอาจารย์ ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ได้ขึ้นกล่าวเปิดการอบรมและปฐมนิเทศนิสิตจิตอาสาฉือจี้พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวัตุประสงค์ของการจัดในครั้งนี้ จุดประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อต้องการให้นิสิตมีความเข้าใจต่อกิจกรรมของจิตอาสาฉือจี้ ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลและการทำกิจกรรมอื่นๆ ภายนอก ที่มีความเกี่ยวข้องกับฉือจี้พิษณุโลก และอีกส่วนหนึ่งยังเป็นการช่วยเหลือกิจกรรมจากบุคคลภายนอกซึ่งมีมูลนิธิพุทธฉือจี้ในประเทศไทยเป็นพี่เลี้ยงและคอยให้คำแนะนำ อาทิ กิจกรรมดนตรีในสวนทุกวันจันทร์, วันพุธ และทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน มีการฟังสนทนาธรรมของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียนทุกวันพุธ มีพิธีจิบน้ำชา มีอาสาสมัครมาช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล เช่น จุดตรวจเอกสารเอกสารและทำประวัติผู้ป่วยรายใหม่ ช่วยเข็นรถผู้ป่วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าคนที่จะเป็นอาสาสมัครนิสิตจิตอาสาฉือจี้ได้นั้น ไม่ได้จำกัดที่ อายุ ชั้น ปี การศึกษา เพศ หรือ ข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่ต้องมีจิตใจ ที่เป็น “จิตอาสา” ที่อยากจะช่วยเหลือ เพื่อแบ่งปันผู้อื่นและสังคมตามแนวทางพรหมวิหาร 4

 

20171117 02 resize

มีนิสิตเข้ารับการอบรมจิตอาสาฉือจี้จำนวนทั้งสิน 186 คน 


ก่อนจบการอบรม มีนิสิตหลายท่านสนใจที่จะทำกิจกรรมจิตอาสาบริการภายในโรงพยาบาลทันที นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของฉือจี้พิษณุโลก ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นิสิตได้เห็นคุณค่าในตัวเองและเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่ ปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ การเป็นผู้เสียสละ เพื่อจะเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีคุณภาพต่อไปในสังคมต่อและในอนาคต

 

20171117 10 resize

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจุดบริการในโรงพยาบาล

 

20171117 12 resize

หลังการอบรม นิสิต ม.นเรศวร ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม ได้ลงทะเบียนกิจกรรม ในนาม “นิสิตจิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก”

 


 เรื่อง อภิวัฒน์ จันทร์ผกา    ภาพ อภิวัฒน์ จันทร์ผกา