ค้นหาข่าว

อบรมจิตอาสาฉือจี้ขั้นต้น แบบอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอน

 20160226-35-byjanyaporn resize

 

อบรมจิตอาสาฉือจี้ขั้นต้น แบบอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอน

เพื่อพุทธศาสนา เพื่อมวลชีวัน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 วันที่สองของ “การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพุทธฉือจี้รุ่นที่ 1/2559” ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาสาสมัครฉือจี้ คุณสุชน แซ่เฮง เริ่มต้นชั้นเรียนด้วยการเล่าถึงมูลเหตุของการก่อตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน กล่าวคือ วันหนึ่งมีแม่ชีคาทอลิก ได้เดินทางมาพบท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึง ศาสดา เป้าหมายและหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ ก่อนที่แม่ชีทั้งสามจะเดินทางกลับ ได้กล่าวกับท่านธรรมาจารย์ว่า “ในที่สุดวันนี้ก็ได้เข้าใจแล้วว่า ความเมตตาของพระพุทธองค์นั้น ครอบคลุมไปแด่ทุกสรรพชีวิตบนโลก ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ทว่าความรักของพระเจ้า แม้จะจำกัดอยู่แค่หมู่มวลมนุษยชาติ แต่พวกเราได้สร้างโบสถ์ สร้างโรงพยาบาลรวมถึงดูแลสถานสงเคราะห์คนชรา ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมนานัปการ แล้วพุทธศาสนาเล่า ได้อุทิศสิ่งใดเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมบ้าง” เมื่อท่านธรรมาจารย์ฟังแล้วรู้สึกอ้ำอึ้ง ไม่รู้จะตอบประการใด นั่นเพราะพุทธศาสนิกชนส่วนมาก มักจะปิดทองหลังพระ ต่างคนต่างทำบุญ เมื่อทำบุญก็ไม่ต้องการออกนาม เป็นที่น่าเสียดาย ที่ไม่มีใครรวบรวมความรักอันยิ่งใหญ่นี้ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนจึงตัดสินใจทุ่มเทแรงกายแรงใจ จัดตั้ง “ฉือจี้” ขึ้น โดยเริ่มต้นจากการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ จนขยายเป็น 4 ภารกิจ 8 รอยธรรม

 

20160226-01-byjanyaporn resize

▲คุณเมตตา แช่ชิว ให้ผู้อบรมตั้งมั่นในการทำความดี ยกมือขึ้นมากล่าวว่า “มือของฉันจะทำความดี”

 

จากนั้นจึงแนะนำภารกิจการศึกษา หนึ่งใน 4 ภารกิจหลักของฉือจี้ โดยกล่าวว่า การศึกษาของไทยในปัจจุบัน เน้นการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ จนมองข้ามและลืมเลือนความสำคัญของการปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย


โดยต่อมา อาสาสมัครฉือจี้ ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ได้บรรยายแนะนำโรงเรียนฉือจี้ ผ่านการรับชมวีดิทัศน์โรงเรียนสีขาว จากนั้นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ จึงได้ออกมาแบ่งปันถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กดี ช่วยงานบ้าน เชื่อฟังพ่อแม่ และรู้จักแสดงความรักต่อกันมากขึ้น

 

20160226-43-byjanyaporn resize

▲รศ.ดร.เรียม ศรีทอง บรรยายเรื่องการศึกษา พ่อแม่คือคุณครูคนแรกของลูก อย่ายกภาระทั้งหมดให้ครู


จากนั้น อาสาสมัครฉือจี้ รศ.ดร.เรียม ศรีทอง ได้แบ่งปันเรื่องการศึกษาของไทยและการดูแลลูก ผู้ปกครองต้องช่วยอบรมลูก อย่ายกหน้าที่นี้ให้คุณครูทั้งหมด เพราะพ่อแม่คือคุณครูคนแรกของลูก ต้องให้ความรักความเอาใจใส่ลูกและเข้าใจลูกมากๆ


อาสาสมัครฉือจี้ คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ แบ่งปันการจัดค่ายคุณธรรมที่โพธาราม ซึ่งนักเรียนทุนการศึกษาฉือจี้และผู้ปกครองได้มาเรียนรู้ร่วมกัน เน้นสอนให้เด็กเป็นคนดี ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเด็กเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก ผู้ฟังต่างประทับใจ และอยากให้อาสาสมัครฉือจี้จัดกิจกรรมอย่างนี้ในมหาวิทยาลัยด้วย

 

20160226-63-byjanyaporn resize

▲ผู้อบรมเรียนรู้และหัดทำภาษามือประกอบเพลงแม่จ๋า


หลังพักรับประทานอาหาร ผู้อบรมได้เรียนรู้ภาษามือประกอบเพลง “แม่จ๋า” ทุกคนทำได้อย่างมีความสุข ก่อนเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ เมื่อเรียนรู้ภาคทฤษฏีแล้ว จึงต้องลงมือปฏิบัติโดยการเข้าฐาน 3 ฐาน คือ ฐานการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การยืนเดินนั่ง ผู้อบรมเรียนรู้อย่างสนุกและตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำ หลังพักรับประทานอาหารว่างแล้ว จึงเรียนรู้ภาษามือเพลงใบหน้าที่มีความสุข เป็นเพลงที่สนุกสนาน ทุกคนทำตามอาสาสมัครฉือจี้ นพ.สมบูรณ์ นันทานิช ขึ้นแสดงด้วยใบหน้าที่มีความสุขจริงๆ ทำให้ทุกคนชื่นชอบเป็นอย่างมาก

 

20160226-75-byjanyaporn resize

▲อาสาสมัครฉือจี้ คุณสุชน แซ่เฮง (ซ้าย) และ ดร.กวิชช์ ธรรมิสร (ขวา) ร่วมสาธิตการเดินแถวของฉือจี้ 


ตัวแทนอาสาสมัครฉือจี้ จากนครสวรรค์ คุณเสริมพงษ์ คุณาวงค์ และคุณเพียรพร ยูงทอง ร่วมแบ่งปันกิจกรรมที่ทำในจังหวัดนครสวรรค์ให้ผู้เข้าอบรมได้รับฟัง แล้วจึงเป็นการแบ่งปันกิจกรรมจิตอาสาของอาสาสมัครมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งทำหลายกิจกรรมมาก เช่น อาสาสมัครในโรงพยาบาล ดนตรีในสวน อาสาสมัครคัดแยกขยะ อาสาสมัครปั่นจักรยานเก็บขยะ จนมีการตั้งเป็นชมรมจิตอาสาพระนเรศวรขึ้น ฟังแล้วประทับใจมาก

 

20160226-76-byjanyaporn resize

▲ผู้อบรมเรียนรู้แล้วปฏิบัติการเดินแบบวัฒนธรรมของฉือจี้

 

กิจกรรมแบ่งปันความรู้สึกในวันนี้ เริ่มแบ่งปันโดยบาทหลวงท่านหนึ่ง แม้ท่านจะสามารถเข้าร่วมอบรมได้เพียงวันเดียว แต่ท่านเห็นว่า การได้เข้ามาอบรมมีประโยชน์มาก ทั้งกับสังคม ครอบครัว และมวลมนุษยชาติ ความสำคัญเรื่องเด็กๆ ให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นสิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้ ท่านคิดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพราะตามคำสอนของศาสนาคริสต์ สามารถปรับแนวคิดการศึกษานี้ไปใช้ได้ในโรงเรียนได้ ท่านรู้สึกประทับใจมาก อยากให้ฉือจี้ประสานน้ำใจกัน 

 

20160226-79-byjanyaporn resize

▲อาสาสมัครฉือจี้คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ (ขวา) และคุณชาญเดช สหสัจจญาณ ช่วยกันสาธิตการรับประทานอาหาร


ผู้แบ่งปันท่านต่อมาแบ่งปันว่า ตนเองเคยดูรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของฉือจี้ เมื่อมีคนชวนให้เข้าอบรมจึงอยากอยู่ให้ครบ 3 วัน ดีใจแทนคนพิษณุโลกที่จะเกิดสังคมดีๆ ขึ้นที่นี่

 

20160226-80-byjanyaporn resize

▲อาสาสมัครฉือจี้ นพ.สมบูรณ์ นันทานิช ร่วมแสดงภาษามือประกอบเพลงใบหน้าที่มีความสุข


ศิษย์เก่าจากโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ซึ่งได้เข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ได้เข้ามาแบ่งปันว่า โรงเรียนฉือจี้ปลูกฝังให้มีจิตใจที่พร้อมจะทำความดี ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีของครู บุคลากรและอาสาสมัครฉือจี้ เดิมก่อนเข้าเรียนที่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ตนชอบเถียงคุณพ่อ เมื่อได้มาเรียนรู้ในช่วงแรกปรับตัวยากมาก แต่เมื่อปรับตัวได้แล้ว จากการพูดจาเถียงพ่อ ก็เปลี่ยนเป็นกล้าที่จะกอดพ่อ และแสดงความรักที่มีต่อคุณพ่อมากขึ้น

 

20160226-82-byjanyaporn resize

▲ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และทำภาษามือประกอบเพลง “ใบหน้าที่มีความสุข” อย่างมีความสุข

  


เรื่อง สุพัตรา  แตงฮ้อ   ภาพ จรรยพร เข้มแข็ง